Några ord till våra läsare från Folke Löfgren och Barbro Sollbe

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Några ord till våra läsare.

 

Ett väl fungerande samarbete är en av de bästa förutsättningarna för att få något gjort. Dessutom är tillvaron så angenäm medan arbetet pågår.

Efter några år av just den sortens samarbete har vi glädjen att se “Gävlevandringar med Folke”förverkligas. Bakgrunden är denna:

– Artiklarna har skrivits av Folke och publicerats i Gefle Dagblad. Den äldsta är från 1972, de flesta från 1980-talets förra hälft. Publiceringsdatum och ursprunglig rubrik avslutar varje artikel i boken.

– För bearbetning, sakgranskning, bildurval, bildtexter och annat redaktionellt arbete har Barbro svarat. (Bearbetningen av artiklarna har bl a avsett omfånget. Det har gällt att, oavsett den ursprungliga artikelns längd, få in text och bilder på två A4-sidor. Vidare har texterna i viss mån uppdaterats. Här kvarstår dock en viss inkonsekvens, som främst beror på bokens långa tillkomsttid: uppgifter har aktualiserats och sedan på nytt hunnit bli inaktuella.)

– På grund av det ovan nämnda nära samarbetet stämmer inte arbetsbeskrivningarna i de två förra punkterna helt. Arbetsfördelningen har inte varit alltför strikt, och vi har ibland opererat på varandras arbetsområden.

– I arbetet med boken har vi representerat inte bara oss själva utan också Hembygdsföreningen Gävle Gille, där vi är ordförande respektive sekreterare.

– Utan Gefle Dagblads ekonomiska satsning och personella stöd hade boken inte kommit till stånd.

 

Stortorget i våra hjärtan. Fiskaren Knut Wahlström från Utvalnäs (och bortom honom, i bildens mitt, grannen och kollegan Åke Henning) säljer strömming. Byggnaden i bakgrunden ligger i hörnet av Norra Skeppargatan och Drottninggatan. Denna del av torget är numera överbyggd. Foto från 1960-talet: Ingrid Landberg.

 

Flera hundra medarbetare

Men verkligheten har fler fasetter än så. Flera hundra gävlebor och fd gävlebor har varit engagerade i bokens tillkomst. Varje artikel har sänts på remiss till så många vi kunnat komma på som kunde tänkas ha synpunkter på innehållet och/eller korrigera eventuella sakfel.

Många har inte nöjt sig med att kolla uppgifter och rätta tryckfel och faktafel. De har skickat brev och berättat mer. Andra har lånat ut privata foton och annat bildmaterial. Många har berättat för oss om sitt eget privatforskande, exempelvis i den egna släkten eller den egna hemtrakten.

Gamla vänner likaväl som för oss obekanta har generöst öst ur sitt kunnande, till förmån för vår bok. Arkitekturprofessorn Björn Linn i Göteborg, tidigare byggforskare i Gävle, har bl a gett oss uppgifter ur sitt arkitektkartotek. Gävle kommuns fastighetsjurist Vanja Duvhammarhar tagit sig tid att läsa med sina mest kritiska glasögon på — och därmed hindrat oss från att falla ner i en del gropar; det har vi värdesatt mycket. Från talesmän för stadens kyrkor har vi fått hjälp med att reda ut olika begrepp och lärt oss mycket på kuppen.

Studierektor Bengt Johnson lotsade runt i Vasaskolans fantastiska arkiv. Gamle odlaren Harald Frostesjö letade fram en minnesskrift över Gävles koloniträdgårdar. Idrottsmannen Henry Eriksson tyckte att det borde skrivas minst dubbelt så mycket om Strömvallen. Säkert har han rätt i att det finns mycket oskrivet om Gävles Idrotts­historia. Från Björn Ellebo, chef för Hälsinge regementes stabsexpedition, kom uppgiften att dåvarande regementspastor Hultin tiggde ihop den summa som behövdes för att uppföra Soldathemmet, 36.941:85 — en uppgift som vi inte kunde motstå. Ända från USA, från utvandrare ur gävlesläkten Brodin, har det kommit uppmuntrande tillrop under arbetets gång.

Stadsarkivarien Väinö Helgesson med medarbetare, länsmuseets bildarkivarie Börje Larsson och Barbro Erikssonmed flera på folkrörelsearkivet förvaltar lokala bildskatter, som det har varit en glädje att få ösa ur. Detsamma gäller de många nu verksamma fotografer, utan vars bidrag boken enbart skulle speglat förfluten tid.

Byggforskningsinstitutets grafiska formgivare Margareta Johanssongav de typografiska ramarna för boken och skissade dess omslag. Det var en värdefull insats.

 

Ett tack till er alla

Vi kan inte nämna alla. Men vi vill tacka alla som bidragit till att boken blev som den blev. Vårt tack riktas också till Gefle Dagblads personal, som intresserat utfört det merarbete som boken inneburit för dem.

Helt säkra kan vi naturligtvis inte vara på att alla sakuppgifter nu är riktiga. Den som har invändningar, får gärna höra av sig till Barbro — helst skriftligen.

Tyvärr måste vi göra en del av våra hjälpsamma medarbetare besvikna. “Deras” artiklar kom inte med. Men alla synpunkter, tillägg, bildförslag o.d. finns noterade och sparade. Kanske kan det ges en ny chans vid ett senare tillfälle…

 

Vandra med Folke — i Folkes Gävle!

Sanningen är ibland relativ. Det här är inte boken om Gävle. Detta är boken om Folke Löfgrens Gävle, eller åtminstone om en del av den staden.

Vi hoppas ni ska anse, som vi, att det är en stad värd att vandra i, värd att tycka om och värd att läsa mera om.

Folke Löfgren och Barbro Sollbe

—————————————————————————-

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

 

—————————————————-

 

Resumé:

Denna webbsida är en hyllning dels till Folke Löfgren och dels till Barbro Sollbe.

De har båda gjort enormt mycket för att delge oss Gävles historia i olika sammanhang

och jag hoppas genom detta förmedla deras insatser till alla som inte har haft möjlighet

att ta del av denna bok.

Jag är själv ansvarig för webbversionen med länkarna och till vissa kompletterade bilder

om inte annat har angivits.

Folke Löfgren avled 1996– men kommer alltid att “leva vidare” i vår historia!

Som minnesmärke finns en park tillägnad honom vid f.d. Silvanum…

 

Folkes park-MINNESSKYLT

Fotot (något beskuret) är taget av Ingvar Henricson.

——————————————————

 

Folke Löfgrens sommarställe Granvik vid hpl 24 1982. Foto:Åke Nylén.

 

Folke Löfgrens sommarställe Granvik 1994. Foto:Åke Nylén.

 

Folke Löfgrens familjegrav på gamla kyrkogården. Foto:Åke Nylén.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Webbversionen av detta är sammanställd av Lisse-Lotte Danielson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top