WOODPECKERS – Raggarna i Gävle – Del 5

 

Vad händer i raggarnas stuga i Skogmur

 

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR ATT FÖRSTORA DEM – klicka sedan på bakåtpilen för att återgå till nästa bild!

 

 Mater_virke

 Efter 35 år har raggarna blivit snälla!

Raggare – filmen som hade premiär 1962 på Röda kvarn i Gävle

 

SNACKET går om stugan i Skogmur, om ungdomarna, om deras bilar. Gävleborna förvånades över hur snabbt centrum blev fritt från trafik. Polisen tog åt sig äran. Problemet med Nygatan hade ju nästar lösts. Men hur går del för Woodpeekers som Skogmursgänget kallar sig? Det här är en rad situationsbilder, ett för­sök att skildra deras till­varo,

 

I garagebyggnaden måste man riva bort den smörjgrav som fanns, gräva ur och gjuta nytt. Jobbet gjordes — som i alla föreningar — av en liten grupp medlemmar, som offrat många timmar på projektet. Arbetena har letts av Edor Ohlsson, socialassistent som hjälpt Woodpeekers på sin fri­tid.

 

Edor_Ohlsson0002

 

… nä vi måste lägga röret för elkabeln snett neråt där . .. ja och så får du passa för brunnen… Edor!! Hur många kärror betong ska du ha till dit bort ? … du Westling … det går bara inte att spetta opp diket för jordkabeln för hand… vi måste försöka få tag på ett motorspett. . . handspetten bara studsar ju . . . Ja ja vi ska titta på det där i morron.

 

Stans gubbar

 

…. förresten grabbar. . vart har stans gubbar tagit vägen … borde vi inte bjuda in dom i blåkläder och vara med och jobba en kväll .. . va­ket! . . . den idén gör vi någon­ting av .,. i morron … nä det blir nog bast på tisdag kväll får vi se hur många som vågar sig opp!

 

Styrelsemöte. Ingen stor föreningsvana precis men myc­ken vilja och ambition att gö­ra någonting av klubben. På dagordningen bl a ordnings­regler och diskussion med po­lisen.

 

— Vi måste bestämma vilka tider vi ska stänga va.,, det går inte att hålla på som vi gör nu och bara vänta tills den siste har gått . . . som i går el­ler när det var — klockan var ju fem innan vi fick gå hem … Jamen vilka tider ska vi ha då . .. jo om vi försöker med elva på måndag, tisdag och onsdag.. . eller halv tolv va . . . och tolv på onsdagar och söndagar och fredag—lördag . . . tja då får det bli senare för­stås … och städningen . .. ska vi ha en lista eller ska vi ta och handplocka folk …

 

En jeep?

 

En sak som jag vill ta opp va. . . det är det här med en jeep — jag tror att klubben skulle ha nytta av en jeep . . . att dra upp bilar med och bog­sera och ploga snö med själ­va .. . och jag vet en som har en nyrenoverad jeep med schaktblad klar .. . fjorton­hundra ska han ha för den. . . nää det där tror jag inte vi ska gå på .. . jag menar . . . det är ett jävla ansvar . . * och svårt att hålla reda på nyck­larna och då riskerar man att nån tar den i fyllan och vil­lan … jag tycker i alla fall att vi tar upp det på nästa klubbmöte.

 

Sedan gänget försvann från Nygatan har det blivit mycket lugnt. Polisen gör inte längre lika många kontroller av bilar­na sedan Woodpeckersbilarna började hålla till ute i Skog­mur. Och i gänget sprider sig uppfattningen att polisen med­vetet går in för att irritera så snart de får se en “raggarbil” på stan. Vid styrelsemötet dis­kuterade man frågan.

 

.. . som när Kekke halkade förbi stopplinjen när han skul­le köra ut . . . då var en snut snabbt framme och var lite spydig om att stopplinjen nog också gällde för raggarna även om de fått en stuga att hålla till i . . . och så blev det böter på direkten … ja men hur ska vi greppa det där då . . . jag tycker att vi skriver ett brev till polisen och inbjuder dom till en diskussion en kväll nå­gonstans och pratar med dom och så får vi se om inte vi kan lugna ner förhållandena lik­som … ja . .. är alla med på det.. . fint då ska vi försöka greja det i veckan som kom­mer . . . och försök att se till att det blir poliserna som pa­trullerar som kommer … det är ju dom vi vill möta . .

.

Woodpeckers var liksom Gävles övriga ungdomar in­bjudna att se den belgiska fildebatten och svarade på frågor — efteråt diskuterade man vidare i bilarna och uppe i stugan.

 

_ och du… jag blev verk­ligen förbannad när den där bleka killen i glasögon ville mena på det att det var vi i Woodpeckers som skötte om alla misshandlar på Nygatan förut… och vad avundsjuka alla var bara för att vi hade fått någonstans att vara ….

 

 Arbetsgrupp

 Stadens arbetsgrupp för Nygatsproblemet håller kontakten med Woodpeckers. Här svarar kassören Gerd på frågor.

 

Stugan i Skogmur är unge­fär 60 kvadratmeter stor. Hit­tills har klubben 183 medlem­mar . .. flera vill komma med . . . kommunalrådet Rolf  Dahlberg svarade på en insändare att alla motorburna ungdomar är välkomna till Skogmursgården. Beskedet bekymrar styrelsen lite granna.

 

183 medlemmar

… alltså vi kan ju inte ha hur mycket medlemmar som helst va . . . 180 människor på 60 kvadrat — tänk om al­la skulle komma på en gång. . . vi måste göra någonting åt in­tagningssystemet . . . som det nu är så kan ju nästan vem som helst bara komma upp och betala sin tia för att komma in och köpa en öl och sedan stic­ka .. . och det kommer så många nya som ingen känner igen — och det försvinner en massa grejer här .,» vi måste ju tänka på det också . . . skul­le det inte vara vettigt om vi bara tog in medlemmar en kväll i veckan.. . tisdagar exempelvis. . . då fick man lik­som en koll på vad det är för människor och att de inte kommer upp bara för en enda kväll…

–    men vad ska vi ha för krav på medlemsskap. . . jag menar vi måste väl liksom ha ett mål för klubbens arbete va. , . OK klubbstadgar menar du. . . men det får vi nog gö­ra sådana när vi kommit igång och hållit på ett tag — nu måste vi nog bara se till att hålla verksamheten igång.

 

————

Woodpeckers fick sitt namn efter en tidigare motorklubb. Hackspetten har blivit klubbemblemet — och man håller på lika envist fortfarande. För man hade inte tänkt att ge olyckskorparna rätt i förhopp­ningar om att projektet skall spricka!

 

Arbetena med att få iordningställa verkstaden slukar det mesta av de pengar som staden satsat för att rusta upp Skogmursgården. Här gjuter man smörjgraven efter att ha avlägs­nat den som fanns tidigare.

 

————————————

HUR GÅR DET FÖR GÄNGET FRÅN NYGATAN SOM FICK STUGA I SKOGMUR?

 

Stuga_1

 

Stuga_2

 

Stuga_3

 

——————–

Smorjgraven

Kring smörjgraven måste det vara ordentliga doningar, berättade Kent Jupither och Leif Larsson för Anders Nordin, Sven Olof Bergström och Åke Gillström.

 

Hur går det för er UTE l SKOGMUR?

 

Hur går det egentligen för ung­domarna som jobbar med motorgården uppe i Skogmur? Den frå­gan ställer sig många men det är mycket få som ger sig tid att ta re­da på det. Gävle stads arbetsgrupp för aktionen mot problemen på Ny­gatan har från början varit inkopp­lade på motorklubben Woodpeckers och dess arbete i Skogmursgården och på tisdagskvällen gjorde man ett besök uppe i stugan för att själ­va förvissa sig om vad som skett.

 

 Aktiviteter_1

 

Det var bakgrunden till att Rolf Dahlberg, Lennart Medin, Harald Lundén och Åke Gillström fick en kopp kvällskaffe med bulle i Woodpeckersstugan tilllsammans med något tiotal ungdomar. Med i be­söksgruppen fanns också Anders Nordin, Olle Sandström, Sven Olof Bergström och Henry Eriksson, och förutom kaffestunden i stugan till­bringade man en hel del tid ute i det som nu på allvar börjar likna en verkstad, På tisdagen spackla­des, snickrades och målades det av många grabbar (flickorna höll ju på med kaffet!) och en grupp höll på med svetsningsarbeten för smörjgravens brygga.

 

Aktiviteter_2

 

Någon diskussion av vedertagen form ordnade man inte utan arbets­gruppens medlemmar förde resone­mang med ungdomarna kring kaf­feborden i stället. Och kunde där­efter konstatera: i Skogmursgården, där går det bara framåt!     

 

Aktiviteter_3

 

——————-

 

Gänget på Nygatan har chans MHF-stugan kan bli högborg.

 

Det kom snabbt gensvar på Arbetarbladets intervju med gänget på Nygatan. Redan på tisdagen togs frågan upp om man inte — återigen! — kunde göra ett krafttag och skaffa en motorgård för bilburna ungdo­mar i Gävle. Förslaget kom från. MHF:s stugfogde i Gävle inspektör Gustaf  Ehrfeldt, som anser att också MHF verksamt bör delta i den fina aktionen på det samlade idrotts-Gävle.

 

En motorgård fanns i Gävle i början av 1960. Den anskaffades på initiativ av dåvarande socialpolisen och i samarbete med MHF:s Gävleavdelning. Också då hade man problem med rundkörningstrafiken i centrala Gävle. När förhållandena tenderade att bli värre och värre tog socialpolisens dåvarande chef Harry Karlsten kontakt med ledarna för bil ungdomen och pratade igenom si­tuationen med dem.

 

Det utmynnade i att ungdomar­na fick ett löfte om hjälp att skaffa en motorgård om de i gen­gäld hjälpte till att hålla centrum rent.

 

En MHF tillhörig stuga i Skog­mur ställdes till förfogande och där höll motorungdomen till ett par år. De kunde greja med sina fordon och hade en plats att sam­las på. Ofta nog var ett 50-tal bilar parkerade kring gården och i den var det trångt — och triv­samt. Ungdomarna skötte sig den tid de fick disponera gården ut­märkt. Och centrum blev renare..

 

 

Väl sedda

 

Staden bidrog med pengar till driften av gården. Med jämna mellanrum besöktes gården av socialpolisens mannar, som kun­de konstatera att allt flöt fint och som genom sin insats blev myc­ket väl sedda vid sina besök.

 

REAGERADE DIREKT

 

—- Jag skrev redan på tisdagen till styrelsen för MHF och föreslog en sammankomst mellan sty­relsen och stugkommittén för att diskutera frågan om man inte än­nu en gång kunde ställa stugan i Skogmur till förfogande, säger in­spektör Gustaf Ehrfeldt. Tanken på en sådan åtgärd har funnits hos oss tidigare, men Arbetarbla­dets artikel blev det som gav den slutliga impulsen att verkligen ta upp frågan. Jag hoppas, och tror, att idén kan realiseras i någon form. Och jag anser verkligen att vi i MHF bör sluta upp i den ak­tion som idrottsrörelsen i Gävle startat och som är en aktnings­värd manifestation.

 

TREDJE GÅNGEN

 

MHF:s stuga i Skogmur skulle i så fall bli till nytta för ungdom för tredje gången. Gustaf Ehrfeldt berättar att den kom till som en följd av skinnknuttevågen och “Lex Berglund” i Gävle, enligt vilken Nygatan stängdes för mc-trafik. Skinnknuttarna motsvara­de förtroendet när de fick dispo­nera stugan i Skogmur.

 

Sedan kom raggarperioden och stugan i Skogmur blev åter en bra samlingsplats för de bilburna ungdomarna i Gävle.

 

ETT TUNNLAND

 

– Stugan ligger 4 km från Kristinaplan efter Hedesundavägen. Det är bilväg ända fram till stugan, konstaterar stugfogden. Innan allt det här med bilprovning och sådant kom till var vi i MHF inne på tanken att göra stugan till en testgård. Därför finns där nu en plan på ett tunnland, alltså gott om utrymme för bilburen ungdom som vill ha en samlingsplats.

 

– Problemet för oss är inte stugan och utrymmet, men väl ekonomin. Kanske också den saken ordnar sig liksom den gjorde när socialpolisen och MHF slog ett slag förra gången.

 

MHF-stugan-2

 

Säger Gustaf Ehrfeldt, som åter är beredd att ställa upp för att ge ungdomen en chans.

Text: Marianne Feukreimertz

Polisen är som hökar på raggare.

Högljudda raggare stör boende

Hemma hos raggarna i Gävle

 

 

 

 

 

 

1971-bil_1

 

Länk till kommentarer från Gävles FACEBOOKGRUPP.

 

 

Akargat_S_Centralg

 

Länk till kommentarer från Gävles FACEBOOKGRUPP.

 

X11911

 

Länk till kommentarer från Gävles FACEBOOKGRUPP.

 

Ni som vill bli medlem i WOODPECKER – kontakta kassör Björn Lindkvist, 0709-667459.

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

WOODPECKERS – Raggarna i Gävle – Del 1

WOODPECKERS – Raggarna i Gävle – Del 2

WOODPECKERS – Raggarna i Gävle – Del 3

WOODPECKERS – Raggarna i Gävle – Del 4

WOODPECKERS – Raggarna i Gävle – Del 5

 

 

————————-

mars 03, 2013

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

1 thought on “WOODPECKERS – Raggarna i Gävle – Del 5”

  1. Pingback: WOODPECKERS – Raggarna i Gävle – Del 4 | Gävledraget

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top