2a världskriget ur Gävlesynpunkt belyses av Gävles tidningsurklipp Del 12 och SISTA DELEN.

 

Tidsperioden 2/4 1944 – 30/5 1945

 

—————————————–

Efterbesiktning av bl. a. 35-åringar.

Värnpliktiga, födda 1909 eller senare, vilka 1941 helt frikallats från värnpliktens fullgörande men av vederbörande militärläkare med ledning av läkarkort och intyg be­dömas möjligen kunna vara dugliga till krigstjänst, skola undergå efter­besiktning vid 1945 års ordinarie inskrivningsförrättning. Om de vid efterbesiktningen icke befinnas vara odugliga till krigstjänst skola de in­skrivas för att fullgöra värnplikten.

 

Kallelse till efterbesiktningen skall ske genom personlig order.

 

————————————————————–

 

————————————————-

 

———————————–

 

—————————————————-

——————————————-

 

———————————————

 

VARNING!

 

Gasen blir giftigare.

 

Den giftiga beståndsdelen i stadsgas är koloxid. Koloxidhalten, som under normala tider är ca 5 %, har under de senaste åren på grund av sämre kol och kolbesparande driftsätt varit ca 12 %.

 

I kolbesparande syfte kommer under den närmaste tiden en höjning av koloxidhalten till omkring 15 % att genomföras. Gasen blir härigenom giftigare, ehuru den icke nämnvärt minskar i värmevärde.

 

Iakttag därför största försiktighet!

 

Stäng gaskranarna ordentligt, när brännarna ej användas.

 

Stäng alltid den kran, som sitter före slangen, om det gäller en slangkopplad apparat.

 

Passa kaffepanna och kokkärl, så att inte över­kokning släcker gaslågan.

Visar lågan tendens att slå ned och “brinna i röret” eller slockna, så anmäl detta snarast för husvärden eller portvakten, som genast bör vidtaga åtgärder.

STOCKHOLMS GASVERK

——————

 

 ———————————

 

 

 

———————————-

 

 

———————————

 

 

——————————————-

 

 

————————————-

 

 

 

 —————————————-

 

 

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Comments

Leave a comment

name*

email* (not published)

website