Gatunamnen i Gävle påminner om och hedrar berömda personer

Detta är publicerat i Gefle Dagblad den 2 april 1996

 

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Arbetshuset, kasernen och växthuset i gatunamnen

 

I år (1996)  firar Gävle 550 år som stad. Hur blev Gävle vad det är? Gävlehistorikern Jan Sterner berättar om det historiska Gävle. Gävles gatunamn är en viktig källa för kunskap om stadens historia.

———–

 

Namn på gator och torg be­rättar om byggnader, socia­la inrättningar, handel och sjöfart och mycket annat i forna tider.

 

Arbetshusgatan tillkom omkring 1830 och arbetshu­set 1807. Byggnaden hade ga­veln mot nuvarande Arbets­husgatan och långsidan mot den östra delen av Södra Kungsgatan. Det var ett fat­tighus och skola för fattiga barn samt slöjdskola.

Över ingången stod texten: “Ho der icke vill arbeta, han skall icke heller äta”.

Det var ett bibelspråk och “ho der” betyder den som. Huset revs på 1880-talet.

1957_S_Kungsgat_m_Norr_Arbetshuset

 

Ett fattighus

 

Lite senare än Arbetshuset byggdes Kasernen vid kors­ningen av Kaserngatan och Södra Kungsgatan. Den var tänkt att bli militärförlägg­ning men blev i stället fattig­hus och skola med samma an­vändning som Arbetshuset. Gatan anlades på 1840-talet och den gick förbi gaveln till huset.

När kasernen revs 1893 hade den en period varit en trångbodd och smutsig bostad för bland annat arbe­tare vid Brynäs varvet. Lite senare byggdes St. Petri kyr­ka på tomten, men den åkte med i den stora rivningsvå­gen 1959.

St_Petri_ka_1895-1959_kv_Kasernen_Carl_Larsson

 

Spinnhus för ärbara

År 1940 revs Gävles äldsta timrade byggnad från 1600- talet. Det var Spinnhuset vid Spinnhusgränd, som utplåna­des samtidigt med huset. Det låg öster om museet mitte­mot Murénska badhuset, som i sin tur revs 1966 för att be­reda plats för Polishuset.

 

Spinnhuset mitt emot Murénska badhuset
Spinnhuset mitt emot Murénska badhuset

 

 

Spinnhusen var i regel kor­rektionsanstalter för lösakti­ga eller på annat sätt brottsli­ga kvinnor men i det här fal­let var det snarast en spinn­skola för ärbara unga kvin­nor och syfabrik. På 1800-talet blev det bostäder i stället.

 

Barnhemmet Salem gav namn åt Barnhemsgatan 1943. Det var en mycket vacker byggnad i klassicis­tisk stil, som tyvärr revs för inte så länge sedan. Den var hem för enbart flickor, 1944 var det elva stycken.

 

barnhemmet_salem

 

 

Växthus

 

Växthusgatan (1971) ligger där Gävle stad hade sitt växt­hus och där varuhuset Eken är nu. Det revs cirka 1970 och gatan hette tidigare Hagaga­tan.

 

Växthuset hade en yta av 600 kvadratmeter. Det fanns förutom växter till stadens parker och planteringar en stor samling exotiska växter: palmer, kaktusar med mera. Huset var öppet för allmän­heten med gratis inträde. På sommaren arbetade 35 perso­ner där och på vintern tio stycken.

 

Prästerna spökar

 

Kyrka och präster har läm­nat spår efter sig i gatunam­nen. Kaplansgatan har till ex­empel sitt namn efter Förste kaplanen, som bodde där Drottninggatan och Kaplans­gatan korsar varandra. Kaplan betyder komminister.

 

Nynäs finns sedan 1920 Tegmans stig. På 1700-talet fanns det en prost, som hette Erik Tegman.

 

Att hans namn ingår i gatustumpens namn beror på att kyrkan ägde mark vid nu­varande Nynäs idrottsplats, de så kallade Prästängarna. Valbogatan kallades för öv­rigt Prästgatan fram till 1890.

 

Kansligränd kallades Cancelligränd på 1700-talet och låg då på Söder.

 

Dess namn liksom Kansli­gatan beror på att Kansli­gränd gick alldeles förbi den östra slottsflygeln, som bygg­des 1738, och där landshöv­dingens kansli var inrymt.

 

Skeppsfart

 

Att skeppsfart och skepps­byggare gett namn till gator i Gävle är inte underligt. Norra Skeppsbron och Södra Skeppsbron har namn av den skeppsbro av trä och pålar, som byggdes på 1700-talet. Det är en äldre benämning på en kaj och inte en bro i nu­tida bemärkelse.

Den sträckte sig på kartor 1812 och 1858 från centrum till nuvarande Tullplan. Den södra byggdes 1774-1786. Så småningom ersattes de med sten.

 

Brodingatan är där Brodinska varvet låg från 1863 till 1903 (inte 1909 som det på­stås i “Ur Gävle stads histo­ria”, enligt Norrlandsposten 31 december 1903 gick det sista fartyget av stapeln där den 30 december detta år./Jan Sterners kommentar).

 

Varvshistoria

 

Olof Brodin hette han som startade varvet och det var en del av Södra varvet.

 

Redan 1782 hade en skepps­byggmästare och sjökapten, som hette Olof Hillman ett li­tet varv på dåvarande Is­landsholmen, alltså där Södra varvet kom att utvecklas med en rad stapelbäddar. Hillmansgatan från 1948 erinrar om denne Olof Hillman.

 

Från 1622 till 1817 fanns i Gävle “Lilla tullen” eller “Landtullen“, som var en tull på de varor, som fördes in till städerna för att säljas.

 

Därför byggdes ett tullstaket runt staden med tullpor tar vid nuvarande teatern ochvid korsningen av Ruddammsgatan och Byggmästargatan, senare lite västligare.

 

Där gick staketet   

              

Västra vägen hette Västra tullportsgatan till 1905 och i  norr visar Staketgatan var staketet gick fram.    

 

Vid de nya länsstyrelsehusen fanns Kungsbäckstullen och där låg Södra Hillgränd eller Tullgränd tills Söder sa­nerades på 1950-talet.

 

Vid Söderhielmska huset låg södra tullporten och Södra Staketgatan, som dock döptes om till Tullbomsgatan år 1948.    

 

        

Alderholmen fanns Stora Sjötullen, vid nuvarande Tullplan. Huset brann 1869 men byggdes upp igen.

 

Detta hus revs dock 1969. Södra Sjötullsgatan och tidi­gare Norra Sjötullsgatan är minnen av tullen. Lilla Sjötul­len fanns på Öster vid Östra Lillån och gällde mest fiskin­försel. Tidigare fanns där Lil­la Sjötullsgränd.  

 

JAN STERNER 

Se även namnförklaringar av Jan Sterner.

————————————————

maj 08, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website