DEBATT – Säkra ett öppet internet, lika för alla

 

Gefle Dagblad Tisdag 3 maj 2016

Debatt  –  Pressfrihetens dag

 

■ Svenska publicister i upp­rop, Telias uppgörelse med Facebook ett slag mot svenska medieföretag

 

Telia                                   Facebook-telefon

 

I dag, på världsdagen för pressfrihet uppmanar vi, fö­reträdare för Sveriges le­dande medieföretag, reger­ing och riksdag att agera för att säkra ett öppet internet, lika för alla. Detta mot bak­grund av det samarbete som statligt ägda Telia inlett med den globala mediejät­ten Facebook och som i för­längningen riskerar svenska mediebolags möjligheter att nå ut till vår publik, allmän­heten.

 

Statliga Telia har inlett ett intimt samarbete med glo­bala mediejätten Facebook. Uppgörelsen innebär att Facebooks tjänster distribue­ras gratis för användaren, till skillnad från innehållet från andra medieföretag. Även om kundens surfpott tagit slut, och resten av in­ternet stängts, är det möj­ligt att läsa publiceringar på Facebook – däremot inte från svenska medieföretag.

 

Detta är en direkt attack på nätneutraliteten och det är knappast någon slump att det sker två veckor inn­an ett nytt europabrett re­gelverk träder i kraft som ska värna ett fritt internet, lika för alla.

 

Nätneutralitet innebär att trafik på internet ska be­handlas lika – ingen ska kunna köpa en “gräddfil”. Trafik ska inte prioriteras, blockeras eller begränsas. Ingen får diskrimineras – vare sig positivt eller nega­tivt. Ändå är det just det som sker.

 

I år firar den svenska tryck­friheten 250 år. Vi har en historia att vara stolta över. Frågan är om vi kommer va­ra lika stolta i framtiden. Sverige har inte tagit led­ningen i att säkra yttrande­friheten i det nya medie­landskapet. Politiken har in­te följt med när medierna flyttat online. Vi ser det på område efter område: I ar­betet med att stötta medie­bolagens it-säkerhetsarbete, i straffmomsen på tid­ningar digitalt, i undfallen­heten inför de globala jät­tarnas skatteplanering, i frå­gor som rör utbyggnaden av en kraftfull IT-infrastruktur och i detta fall, i att säkra regler om allas lika värde på internet.

 

Telias uppgörelse med Fa­cebook är ytterligare en spark mot svenska mediefö­retag. Det är ett försök att testa och tänja gränserna för vad telekombolagen får göra när det gäller att styra innehållet på nätet. Juri­diskt är Telias agerande i en gråzon. En medveten pro­vokation mot tanken om ett öppet internet. Om den här typen av affärsmodeller till­låts tvingas Sveriges publi­cister att köpa sig plats i nä­ten eller göra upp med digi­tala jättar som Facebook.

 

Det som skapas är ett självspelande piano. En do­minerande aktör i medie­branschen (Facebook) gör upp med en dominerande aktör i telekombranschen (Telia). Facebook får där­med ett försprång gentemot alla andra medieaktörer som är beroende av internet och Telia får ett försprång gentemot andra telekombolag. Resten av branschen måste i förlängningen rätta sig efter två dominanter styr förutsättningarna för publicistiken.

 

Tänk vilket försprång BMW skulle ha om biltillverkaren kunde göra en deal med Trafikverket som innebar att bara BMW-bilar fick köra i bussfilen eller slippa träng­selavgifter och trafikskatt!

 

Men kan inte kunden få välja om den vill få fritt Fa­cebook eller inte? Nej, på samma sätt som vi inte hel­ler tillåter vissa personer att mot en avgift till Trafikver­ket köra i bussfilen. Med Facebookmodellen uppmunt­ras telekombolagen att tvinga över alltfler kunder till den styrda miljön av ut­valda tjänster. Det blir i för­längningen mindre data i paketen som kunderna kö­per och telekombolaget får incitament att höja priset för tillgång till resten av in­ternet. Resultatet om Telia fortsätter bygga ut sitt “er­bjudande” är det som bru­kar kallas kabel-TV-internet där ett fåtal gigantiska världsomspännande kon­cerner är de enda som kom­mer fram med sina tjänster.

 

Om det öppna internet faller så drabbas vi alla. Vi drabbas av en minskad mångfald i medier och vi riskerar rätten att publicera oss själva. Ska vi alla tving­as anpassa oss efter de pu­bliceringsregler och policys som Facebook, Google och Telia slår fast? För den fram­tida start-up som vill kon­kurrera med de redan eta­blerade blir trösklarna oöverstigliga, eftersom fö­retaget inte kommer nå ut till sina potentiella kunder.

 

Effekten blir extra stark i glesbygd och områden där man är beroende av mobilt bredband. Det innebär att det fria ordet inte är lika starkt skyddat där. Det blir än svårare för små och med­elstora aktörer att hävda sig lokalt – om de inte vill un­derordna sig Facebook, dess affärslogik och publice­ringsregler. I praktiken be­tyder det att nyhetspriorite­ringen för Härjedalen i allt högre grad kommer att skotas av algoritmer på amerikanska västkusten.

 

Låt inte teknikutvecklingen springa förbi vår långa tradition av såväl yttrandefrihe som starka medier. Nätneutraliteten är vår tids yttrandefrihet och när den begränsas är det viktigt att samhället kliver fram. Flera hundra anmälningar mot Telia utifrån det nya regelverket har redan lämnats in till Post- och Telestyrelser (PTS), som har till uppgif att både precisera och tolka; de europeiska reglerna.

 

Om det inte räcker behöver vi i Sverige utveckla nationella regler så att det stå helt klart att här är internet lika öppet för alla. Det bör vara glasklart att den här affärsmodellen bryter mot principen om likabehandling på nätet.

 

Att statligt ägda Telia tar på sig en ledartröja i racet mot botten är direkt sorgligt. Staten om någon borde vara den som garanterar en öppenhet. Oavsett regelverk uppmanar vi därför regering och riksdag att genom sin roll som ägare säkra att Telia verkar som ett föredöme när det gäller nätneutraliteten och rätten til det fria ordet på internet.

 

Många användare kommer säkert att nappa på erbjudandet. Det kan upplevas som billigt i början. Men om priset blir en samhälsdebatt som styrs från Menlo Park i Kalifornien så är det alldeles, alldeles för högt.

 

Undertecknare

Casten Almqvist, VD TV4-gruppen Sture Bergman, VD och koncernchef VK Media

Cilla Benkö, VD Sveriges Radio Per-Anders Broberg, VD Utgivarna Unn Edberg, ordförande Sveriges Tid­skrifter och vice VD tidningen Chef Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning Anders Enström, chefredaktör Barome­tern och Oskarshamnstidningen Charlotta Friborg, chefredaktör och VDUNT

Raoul Grunthal. ordförande TU – Medier i Sverige och Sverigechef Schibsted,  Anna Gullberg, chefredaktör Gefle Dagblad, Jeanette Gustafsdotter, VD TU – Medier i Sverige, Anders Ingvarsson, chefredaktör Sundsvalls Tidning, Anders Jensen, VD MTG Fredric Karén, chefredaktör SvD Anna Lindberg, VD Östgöta Media, Thomas Mattsson chefredaktör Expressen

Kerstin Neld, VD Sveriges Tidskrifter, Anders Nilsson, tillträdande chefredak­tör Nerikes Allehanda ,Daniel Nordström, chefredaktör VLT Helena Nyman, chefredaktör Arbetarbladet Sofia Olsson Olsén, chefredaktör och VD Aftonbladet Thomas Peterssohn, VD MittMedia, Pia Rehnquist, ansvarig utgivare Helsing­borgs Dagblad och Sydsvenskan Hanna Stjärne, VD SVT Christel Tholse Willers, VD UR Sofia Wadensjö Karén, ordförande Utgivarna och vd och chefredaktör tidningen Vi Kerstin Årmann, Chefredaktör Blekinge Läns Tidning.

 

Se även: 


Publ. av Lisse-Lotte Danielson 2006-05-03 för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top