Nygatan 40/ Stora Esplanadgatan 9 “Westergrenska huset” – Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad 16 juni 1984

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Kv Armfeldt, Gävle, huset ligger i hör­net av Stora Esplanadgatan 9 och Nygatan.

 

Då jag växte upp på 1920-talet sa man ibland inte husnumret, där man bodde, utan nämnde namnet på ägaren till huset eller förut­varande ägaren om det var en känd person. Så var det även med gårdarna i Gamla Gefle och i Strömsbro. I Gävle sa man Westergren­ska huset om fastigheten som låg i korsningen av St Esplanadgatan och Nyga­tan, Walleyska huset var fastigheten som låg i hörnet av Drottninggatan och N Rådmansgatan — det som man i dag kallar Thulehuset och så vidare.

 

 

Walleyska huset – Thulehuset

 

Westergrenska huset har den mest dominanta porta­len i staden, om man inräk­nar utbyggnaden, risaliten, som sträcker sig fyra vå­ningar upp ända till och med tornrummet i femte vå­ningen. Husets relativt fria läge bidrar till det mäktiga intrycket.

 

Huset är uppfört i nationalromantisk anda år 1900 av grosshandlaren Johan Ad Westergren. Arkitekt är Nils Nordén i Gävle. Det är mycket som går igen i de av Nordén ritade husen, Dala­palatset och Nygatan 3. Den fasta inredningen i det Wes­tergrenska huset har även fått drag av nationalroman­tik.

 

Priset tar kakelugnarna. De blev prisbelönta på 1901 års industri- och slöjdutställ­ning i Gävle. I utställningen deltog Gefle Kakelfabriks AB som tillverkade ornerade, emaljmålade och majolikaprydda kakelugnar, fa­janskärl och terracottaarbeten. Företaget sysselsatte ett hundratal arbetare. Fabri­ken övertogs av AB Gefle Porslinsbruk som sedan ändrade sitt namn till AB Gefle Porslinsfabrik för att efter flera framgångsrika år sedan köpas upp av ett Uppsalaföretag och likvide­ras.

 

De flesta av de gamla kakelugnarna finns kvar i huset. Några av dem som har grönt kakel, skildrar Gustaf Vasas äventyr i Da­larna, Tomt Mats Lars­sons fru Margit i Utmelands by vid Mora gömmer Gustaf Vasa i källaren genom att vältra ett kar över luckan till källaren. Dit gick man ge­nom en stege i golvet.

 

“Det här är den finaste prydnaden i vårt hem”, säger en av hyresgästerna. “Den stora gröna kakelug­nen med Gustaf Vasamoti­vet”, säger han, “är inte endast vacker, den håller värmen flera dagar efter uppeldningen”.

 

Att kakelugnarna i fastig­heten är begärliga, förstår man, då man monterat ned en kakelugn med Vasamoti­vet och uppfört den i en modern kontorsfastighet i ett av stadens industriområ­den. Även kakelugnarna som inte har historiska mo­tiv är vackra och välgjorda, men så hade Gävle en gång i tiden en av landets bästa kakelugnstillverkare. Lertillgångarna i staden bidrog säkert även till att kakel­ugnstillverkningen florerade här.

 

Länsmuseet i Gävle har skickligt illustrerat kakel­ugnstillverkningens bety­delse i äldre tiders Gävle genom en särskild avdeling som visar kakelugnar fabri­cerade i Gävle. En vacker kakelugn kommer bland an­nat från Åby gård. En liten bit i kakelugnsfrisen på denna kakelugn kommer emellertid från Lerviks Herrgård, vilket museet mycket riktigt påpekat. De gamla paradvåningarna i stadskärnan håller nu på att kontoriseras. De är för stora och svåruppvärmda. Sta­dens centrum kommer ty­värr även i fortsättningen att avfolkas kvällstid och där­med görs staden mörkare och dystrare.

 

De som lät uppföra järn­vägshotellet och huset St. Esplanadgatan 9 var Johan Westergren d. ä., som var född 1825 och dog 1899 samt sonen grosshandlaren Johan Adolf Westergren, som föd­des 1859 och avled 1917. Både far och son tillhörde Metodistkyrkan. Då central­stationen uppfördes 1876— 1877 byggde Johan Wester­gren det äldre Järnvägsho­tellet vid Centralplan. Sonen Johan Adolf Westergren lät uppföra fastigheten Stora Esplanadgatan 9 (hörnhuset mot Nygatan). På så sätt blev de ägare till halva kvarteter Armfeldt. Westergrens drev grossiströrelse med omfattande försäljning av spannmål och kolonialva­ror.

 

  Järnvägshotellet vid Centralen

 

Johan Westergren den äldre började som polis i Gävle och extra brevbärare, varefter han slog sig på affärsverksamhet. Han blev en mycket förmögen man samt testamenterade en del av sin förmögenhet till me­todistkyrkorna i Gävle, Valbo, Forsbacka, Hede­sunda, Karlholm och Skut­skär. I sitt testamente skrev han “Till dem, som möjli­gen komma att förundra sig över detta mitt testa­mente, vill jag säga att då Herren gynnat mig med framgång och välsignelse i mitt kall, han ock av mig kräver, att det anförtrodda pundet ska till hans ära förvaltas. Allenast till hans ära och till deras fromma, som tro på honom, har jag på detta sätt förordnat an­gående en del av det goda han mig givit”.

 

Johan Westergrens son och sonhustru Johan Adolf och Lotten Westergrens do­nationer till sociala ändamål i Gävle var mer omfattande. Så tillkom Stiftelsen Johan och Lotten Westergrens minne, ett hem för mindre bemedlade personer. I dag användes den ståtliga bygg­naden som elevhem åt sta­dens högskola. Det Westergrenska barnsjukhuset som uppfördes 1935 kom även till genom donation.

 

 (Uppfördes  på sjukhusområdet efter donation av Lotten Westergren.   Där fanns plats för 52 patienter, fem bostäder för underläkare och personal, och där öppnades Gävle stads andra barnavårdscentral. Huset revs på 1980-talet för att lämna plats för nya sjukhusbyggnader .(Källa: Gefle från a – ö/Lisse-Lotte Danielson)

 

Dessutom utgick det legat till Heliga Trefaldighets- och Staffans församlingar samt sociala in­rättningar i staden med mera.

 

Den Westergrenska kolonialvaru- och spannmålsaf­fären som varit så lönande uppgick, efter det inneha­varna avlidit, i AB Hakon Swenson i Västerås, som öppnade avdelningskontor här i staden med det Wes­tergrenska företaget som grund. AB Hakon Swenson blev med tiden Sveriges största grossistföretag. Detta företag har sedermera gått upp i det vi i dag kallar för Ica.

 

 

FOLKE LÖFGREN

 

Se mer om Folke Löfgren!

———————————————————————-

Augusti 18, 2012

Länkar och bilder är ditlagda och materialet är sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website