Mimmi Mellin, 73 år, ser igen efter flera års blindhet genom D:r A Samuelsons operation

 Vem är D:r  A Samuelson?

Publicerat i Arbetarbladet 13/7 1939

Det är underbart att få sin syn igen efter flera års blindhet.

 

 

Det är underbart att få sin syn igen efter flera års blindhet.

Åldrig kvinna i Bomhus berättar för Arbetarbladet om den glädje hon er­far efter en lyckad ögonoperation av D:r A. Samuelson.

 

På Gävle lasarett har för någ­ra dagar sedan utförts en lyckad operation av D:r A. Samuelsson, varigenom en i Källbacka i Bom­hus boende 73-årig kvinna, än­kefru Mimmi Mellin, vilken varit blind i flera år, fått sin syn igen. Hon har haft starr och har nu opererats i det ena ögat och möj­ligt är att det andra blir föremål för operativt ingrepp kommande år.

 

Arbetarbladet, som hört den lyckade operationen omnämnas, har gjort en förfrågan om fallet hos D:r Samuelsson, som bekräf­tade att uppgiften var riktig. Han framhöll emellertid att ope­rationen ingalunda finge anses såsom någonting särskilt märk­ligt i våra dagar, liknande opera­tioner förekomma här och var sedan åtskilliga år tillbaka. Re­sultatet av operationen är natur­ligtvis mycket glädjande både för mig och patienten, tillade han, men som någon märklig operation vill jag som sagt inte betrakta den.

 

Den som anser operationen märklig, ja rena undret, det är emellertid fru Mellin själv, liksom givetvis också alla hennes anhöriga, som icke litet förvåna­de se hur den gamla nu kan sitta och läsa sin tidning liksom andra människor. Mycket dåligt hade hon sett länge och för omkring fyra år sedan försvann all­deles synen för den gamla, hon har inte kunnat vägleda sig, icke skilja natt från dag, så mörkt blev det för henne, säga hennes anhöriga, och den gamla kvinnan, som nu ler mot ljuset igen, bekräftar att det varit en mörk och prövosam tid. fastän hon sökt taga allt med tålamod.

 

Då Arbetarbladets medarbetare få onsdagen hälsade på henne på lasaret­tet fann han också en glad och pigg åld­ring, som icke kunde finna ord nog för att uttrycka sin glädje över att ha fått sin syn igen.

 

— Det är nu närmare tio år sedan min syn började avtaga, säger hon, det blev ju sämre och sämre, och sedan fyra fem år tillbaka kan jag säga att jag va­rit alldeles blind. Jag har inte kunnat väglett mig och jag har varit alldeles hjälplös. Tänk, att nu kunna se igen, se sina anhöriga och förresten allting, som är omkring en. Ja, nog är det un­derbart.

 

— Ja, att så där få sin syn igen efter flera års blindhet är förstås som att plötsligt komma in i en ny värld, eller kanske tillbaka till en, som man liksom lämnat?

 

— Ja, nog är det bra underligt. Jag har ju bara fått känna mig fram de här åren, säger fru Mellin, och efter en stunds paus säger hon tankfullt och ef­tersinnande: Tänk att få se blommorna igen, jag har ju förut bara kunnat gå  och känna på dem. Förresten har nog  mycket förändrats under de här åren, i som jag varit “borta”, säger hon, och  det skall bli så intressant att få se det igen. Ni må allt tro att jag var glad, då jag efter operationen slog upp ögo­nen och såg livet omkring mig. Mina anhöriga — den gamla bor hos en dot­ter och måg — har nog förändrat sig litet till utseendet också under de här åren, upptäckte jag, och det får jag väl erfara också ifråga om allting annat,  det är ju i alla fall flera år, sedan jag sist såg hur det såg ut. Jag såg ju förstås att de åldrats en smula, men det är  ju bara naturligt. En sonhustru har jag också fått under de här mörka åren, som jag bara har känt på, så jag vet nog om hon är lång eller kort, men hur hon ser ut i övrigt, det har i alla fall varit en hemlighet för mig. Nu väntar jag i alla fall hem min pojke och hans hustru snart — de äro bosatta i Norr­land och då blir det väl slut med den hemligheten.

 

– Och fru Mellin ser inte bara att väg­leda sig utan också exempelvis läsa tid­ningar?

 

— Jadå, nog ser jag läsa, fastän inte precis den finaste stilen, men det är ju för övrigt många som inte kan det. Men nog läser jag annars, och det var verk­ligen så roligt, så roligt, när jag fann att jag kunde det.

 

Fru Mellins dotter, som samtidigt be­söker sin mor, interfolierar den gamlas berättelse med ett inpass om att den gamla i tidningsläsning alltid haft en kär sysselsättning och att det gjorde henne ont när den dagen kom då hon, som hon trodde, för alltid måste lägga ifrån sig tidningen och bara få tillgodo­göra sig dess innehåll genom berättelser av andra, som haft den oskattbara lyc­kan att själva kunna läsa den. För öv­rigt har mor Mellin alltid varit intres­serad av korsord och hon kommer nog att återgå till den kärleken igen, säger hennes dotter. Och den gamla nickar bifall till den anmärkningen och menar att det nog skall bli roligt att få syssla med det tidsfördrivet igen.

 

Fru Mellin berättar vidare att hon känner sig frisk och kry efter operatio­nen, som hon för övrigt tyckte gick lätt och smärtfritt, och under dagarna på la­sarettet, där hon för alla eventualiteter fick stanna kvar ett tag efter operatio­nen, rör hon sig fritt och obehindrat och hon berättar att hon även varit ute i tallskogen inom lasarettsområdet och plockat härliga blåbär. Det var också så roligt att kunna se dem, tillade hon med barnslig och äkta glädje. Detta glädjeämne hade ju inte varit henne förunnat på flera Herrans år.

 

Fru Mellin berättar att hon under flera år förgäves sökte bot för sin till­tagande blindhet. Hon hoppades i det längsta, men möttes slutligen av den förklaringen att ingen återvändo fanns, förlorade hoppet på att någonsin mer få se Guds vackra värld, men resignerade och var glad åt vad det varit henne för­unnat att se. Emellertid gjordes ett sista försök genom konsultation hos d:r Samuelsson på Gefle lasarett, och hans ingripande ledde som nämnt till det för henne överraskande goda resultatet.

 

Det bör räknas som en god tillgång för staden och länet att vid centrallasa­rettet i Gävle förfoga över så goda läkarkrafter och sådan instrumental ut­rustning att sådana operationer, som den här nämnda, kunna företagas.

 

Operationen är inte på något sätt märklig — det är D:r Samuelssons eget uttryck. Men för den, som likt fru Mel­lin blivit hulpen att återfå sin syn, ter sig denna operation, trots deklarationen från läkarhåll, såsom mycket märklig.

 

— Det är då en stor välsignelse, nå­got riktigt underligt det där, så sam­manfattar fru Mellin sin mening om den lyckade operationen. Och hennes anhö­riga dela förvisso hennes uppfattning i den saken.

 

—————–

Publicerat 15/9 1939

                                     

75-årig kvinna fick synen åter efter fem år.

Lyckad operation vid Gävle lasarett.

 

För några dagar sedan utfördes på Gävle lasarett en lyckad operation av Dr A. Samuelsson, varigenom en 73- årig kvinna från Bomhus, änkefru Mimmi Mellin, fått sin syn åter. Fru Mellin angreps för ett tiotal år sedan av svår starr och för fem år sedan blev hon fullständigt blind. Dr Samuelsson har nu opererat hennes ena öga och möjligt är att det andra opereras nästa år. Fru Mellin ser nu bra och kan läsa sin tidning som förr i världen. Dr Sa­muelsson anser själv inte operationen som märklig men för fru Mellin är det naturligtvis ett rent under.

 

— Tänk bara att få se blommorna igen, jag har ju förut bara kunnat gå och känna på dem, säger hon. Mina anhöriga hade nog förändrats till ut­seendet en del sedan sist. En son­hustru har jag också fått under de här åren och jag väntar med spänning på att få se henne.

 

Fru Mellin berättar att hon känner sig frisk och kry efter operationen och på lasarettet, där hon för alla even­tualiteters skull får stanna ett par dagar, rör hon sig fritt och obehind­rat och hon berättar även att hon va­rit ute i skogen och plockat blåbär Det var också roligt att kunna se dem tillade hon med äkta och barnslig glädje.

——

Publicerat:

Lyckad ögonoperation pa Gefle lasarett.

 

På Gefle lasarett har för några dagar sedan utförts en lyckad operation av D:r A. Samuelsson, varigenom en i Källbacka i Bomhus boende 73-årig kvinna, änkefru Mimmi Melin, vilken varit blind i flera år, fått sin syn igen. Hon har haft starr och har nu ope­rerats i det ena ögat och möjligt är att det andra blir föremål för ope­rativt ingrepp kommande år.

 

———————

Publicerat:

LYCKAD OPERATION.

 

För några dagar sedan utfördes på Gävle lasarett en lyckad operation av Dr A. Samuelsson, varigenom en 73-årig kvinna från Bomhus, änkefru Mimmi Mellin, fått sin syn åter. Fru Mellin an­greps för ett tiotal år sedan av svår starr och för fem år sedan blev hon full­ständigt blind. Dr Samuelsson har nu opererat hennes ena öga och möjligt är att det andra opereras .nästa år. Fru Mellin ser nu bra och kan läsa sin tid­ning som förr i Världen. Dr Samuelsson anser själv inte operationen som märk­lig men för fru: Mellin är det naturligtvis ett rent under.

 

— Tänk bara att få se blommorna igen — jag har förut bara kunnat gå och känna på dem, säger ‘hon. Mina an­höriga hade nog förändrats till utseen­det en del sedan sist. En sonhustru har jag också fått under de här åren och jag väntar med spänning att få se henne.

 

 

Fru Mellin berättar att hon känner sig frisk och kry efter operationen och på lasarettet, där hon för alla eventualite­ters skull fick stanna ett par dagar, är man nu fullt tillfreds med hennes tillstånd.

 

 

FRÅN DIVERSE URKLIPP

 

——

 

Källa: Ur D:r A Samuelsons tidningsurklipp

 

Se även: Ögonavdelning önskas vid Centrallasarettet i Gävle

Se även: Ögat och dess sjukdomar

—————————————

september 20, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

 

Scroll to Top