Brunnsgatan hörnan Södra Skeppargatan i Gävle – av Anders Eklund

Publicerades i ? den ?

Från Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Kommer ni ihåg 1959 ang Södersaneringen?

 

FÖRR:

 

Fastighetsägaren hotar med skadestånd om han inte får riva sekelskifteshuset i hörnet av Brunnsgatan och Södra Skeppargatan.          

Foto: Mats Olsson

 

Skadeståndskrav hotar om rivningen stoppas i Gävle 

 

Kommunen hotas med skadestånd om politiker­na inte går med på att det gamla trähuset vid Brunnsgatan på Söder får rivas. Dessutom kan kom­munen tvingas lösa in hu­set.

 

Hoten kommer från den bli­vande fastighetsägaren, han­delsbolaget Nätet som bl a förre Platzer-chefen Bo Nord­lander står bakom. I ett brev till byggnadsnämn­den angriper Bo Nordlander och dennes kollega Bo Tranberg det förslag som Peder Mellander vid länsmuseet la­de fram när ärendet senast behandlades i kommunstyrel­sen.

 

Peder Mellander vill att trä­huset behålls och att de nya byggnaderna på tomten i hör­net av Brunnsgatan och Söd­ra Skeppargatan byggs på bå­da sidor av trähuset.

 

Länsmuseet, som stöds av kulturnämnden, hävdar att huset är byggt före 1890 och att det är ett av de få kvarva­rande husen i sitt slag i Gäv­le. I varje fall finns inget an­nat liknande hus på Söder.

 

Handelsbolaget Nätet hävdar att allt annat än grunden på huset är från 1902 eller tidi­gare. Allt annat är förändrat eller tillbyggt under årens lopp, menar bolaget, en uppfattning som också kom­munens stadsarkitektkontor stöder.

 

Dessutom, menar bolaget, finns ett liknande hus i hör­net av Kansligränd och Val­bogatan på Norr i Gävle. I motsats till huset vid Brunns­gatan har det huset sannolikt kvar sin ursprungliga fasad­beklädnad, hävdar Nordlan­der och Tranberg i sin skrivelse. Mellanders förslag är ekonomiskt omöjligt att ge­nomföra, menar de vidare.

I så fall skulle endast hälften av nybyggnadsrätten kunna utnyttjas, något som skulle avsevärt fördyra bygget. Nordlander och Tranberg tror inte att det skulle inrymmas inom de statliga lånebestäm­melserna. Att finansiera byg­get utan statliga lån är otänk­bart, menar byggmästarna.

 

Nordlander och Tranberg ho­tar med skadestånd och inlö­sen av fastigheten om kom­munen kräver att huset ska stå kvar.

 

Byggnadsnämnden vidhåller sin tidigare uppfattning att huset ska rivas.

 

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och kom­munfullmäktige.

 

ANDERS EKLIND

 

Se även detta

——————————————–

NU:

 

——————————–

augusti 22, 2012

Presenterat av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website