Marieberg, Bönavägen, Norrlandet och Öarna

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Marieberg, Bönavägen.

NORRLANDET OCH ÖARNA

 

Marieberg Aug. 1890.

 

Efter Erik Kronbergs “sommarslott” Engeltofta torde Erik Brodins lantställe MariebergNorrlandet inta andra rummet ifråga om storlek och skönhet. De båda lantställena ligger inte långt från varandra och kan tävla med varandra. Marieberg överträffar Engeltofta ifråga om modern komfort.

Marieberg ersatte en tidigare lantställsbyggnad i trä med samma namn. Det gamla lantstället var uppfört före sekelskiftet av Erik Brodins fader O A Brodin.

 

Villa för representation

Det nya Marieberg, som är jugendinspirerat, uppfördes åren 1915—1918. Villan skiljer sig från de gamla schweizervillorna på Norrlandet som uppfördes före sekelskiftet. Dessa hade från huslivet långt utskjutande tak, snickarglädje och stora glasverandor, som vette mot sjösidan.

De nya villorna skulle visa ägarens rikedom, de skulle vara representationsvillor.

Marieberg, som byggdes som sommarvilla, blev bostad åt stadens på sin tid förnämsta skeppsbyggmästare och redare, Erik Brodin. På långt håll lyser det glaserade vackra holländska tegeltaket mot besökaren. En vacker pergola och en mjuk ornamentering pryder fasaderna. Till lantstället hör ett åttasidigt lusthus, badhus och båtbrygga.

En bit från huvudbyggnaden ligger trädgårdsmästarbostället.

Erik Brodins intimaste vän var grosshandlaren Erik Kronberg på Engeltofta. De fartyg som Erik Brodin byggde och behöll, gav han ofta namn efter sina familjemedlemmar eller vänner. År 1915 erhöll ett fartyg namnet O A Brodin efter Erik Brodins far, ett annat B G Kronberg efter Erik Kronbergs far och ett tredje fartyg fick namnet John Rettig.

 

Från Medelpad

I sekler hade släkten Brodin ägnat sina liv åt fiske, sjöfart och fartygsbyggande. Släkten Brodin kom från Tynderö socken utanför Sundsvall där man livnärde sig på fiske och jordbruk. En anfader till Erik Brodin, fiskaren Isac Brodin, fick på 1770-talet förtroendet att som kyrkvärd ombesörja ett nytt kapells tillkomst i Tynderö. Detta skulle ersätta det gamla kapellet som uppförts av gävlefiskare år 1624. Isac Brodin erhöll burskap som borgare i Gävle 1773.

Ättlingarna efter Isac Brodin övergav snart fisket för att tjäna handelshusen P Brändström och Per Ennessom sjökaptener. Så småningom blev de egna redare och varvsägare.

 

Gjorde många donationer

Erik Brodin, som byggde det nya Marieberg, var född den 25 augusti 1872. Vid faderns död 1911 övertog Erik såväl varvsrörelsen som rederiet. Han var ledamot av stadsfullmäktige och gjorde många donationer till det allmänna. Bland annat fick Gävle sjukhus sammanlagt 50.000 kronor. Sjukhusfondens avkastning skulle bereda friplats åt medellösa vid sjukhuset. En annan donation gick till anläggandet av Stenebergsparken.

Hans motivering var att avståndet från Brynäs till Stadsträdgården var för långt. För att arbetarfamiljerna under vardagarna skulle ha ett rekreationsområde var det önskvärt att få ett fritidsområde på Brynäs.

I sin donation uttalade han vidare följande: “Enligt min mening är Stenebergsparken på grund av sitt läge och terrängens beskaffenhet synnerligt lämplig för anordnande av lekplats för barn och folkpark för befolkningen, som är bosatt i denna del av staden och förklarar jag mig härmed villig att ställa ett belopp av 50.000 kronor till stadsfullmäktiges förfogande för anläggande av folkpark på detta område”.

En omfattande kris, som drabbade de flesta områden av näringslivet, blev ödesdiger för sjöfarten. När världshandeln krympte till ett minimum, blev fartygen liggande stilla. Redare, som i likhet med Erik Brodin satsat hårt på nybyggen och moderniseringar av sin flotta, råkade i allvarliga likviditetssvårigheter.

Erik Brodin hade under de sista fem åren skaffat 17 nybyggen på tillsammans 32.000 bruttoton och samtidigt förlorat nio båtar om nära 21.000 ton tillsammans. Hans inseglingsbrutto sjönk från 15,8 miljoner kronor år 1920 till 0,9 miljoner kronor år 1921. Följden blev att hans företag i augusti 1921 försattes i konkurs och egendomen övergick i andra händer.

 

Helårsbostad

Erik Brodins gode vän Erik Kronberg drogs med i konkursen och fick lämna sitt fina Engeltofta. Erik Brodin måste även lämna Marieberg. I dag (1985) tjänar detta som åretruntbostad åt en av stadens läkare, Carl-Lennart Gustafsson, som pietetsfullt vårdar byggnader och park.

Brodins konkurs syntes för familjen Brodin förlamande. Men Erik Brodin kunde bygga upp en ny handelsflotta i Stockholm samt segla vidare.

Gävle hade emellertid fått en knäck som ledande sjöfartsstad. Kvar fanns endast Gävle varv och några mindre rederier.

Skeppsredarens Marieberg kan tävla med Engeltofta.

Gefle Dagblad 8 juni 1985.

 

Marieberg nr 2, dag åretruntbostad blev en herrgårdsliknande byggnad med holländskt tegel på det brutna taket, med kolonner som i ett grekiskt tempel och omgivet av något som mer verkar slottspark än trädgård.

Foto 1985: Lasse Halvarsson, Gefle Dagblad.

 

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

Se mer av Folke Löfgren här!

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top