Komministergården, Drottninggatan 5, Väster

“Gävlevandringar med Folke

av Folke Löfgren och Barbro Sollbe”

Komministergården, Drottninggatan 5

Väster

Den gamla komministerbostaden Drottninggatan 5 är det enda huset från tiden före sekelskiftet som fått vara kvar vid västra Drottninggatan.

Till min stora glädje har domkapitlet uttalat sig för att huset bör bevaras. Några komministrar bor inte där längre, men många har bott där. Bäst minns vi kanske komministern och kontraktsprosten Henrik Ekmanmed tre söner och en dotter. Hela sin prästerliga gärning fullgjorde han i Gävle.

 

Under takåsen

Komministergården från tiden före sekelskiftet har gesimser under takåsen. Fönstren är vackert utformade. Envåningsbyggnaden pryder verkligen sin plats med sina takflyglar mot Drottninggatan. Arkitekten hette Johan Oskar Eriksson. Till huset hörde en trädgård med en likvagnsbod och ett större uthus, nu rivet, som bland annat inrymde en vedbod. En av församlingsborna klagade en gång på att en komminister i Heliga Trefaldighets församling huggit ved i vedboden. Han svarade: — Förskinnet i vedbon och prästrocken i kyrkan.

 

Änkehus

Intill komministerbostaden i kvarteret Pastorn, i hörnet av Drottninggatan och Kaplansgatan, fanns i flera år en parkeringsplats (Drottninggatan 7). Där låg i ungefär hundra år en träbyggnad som harmonierade med komministerbostaden. Det var det så kallade Örnska änkehuset. Det var en donation av Catharina (Carin) Helena Örn, född i Falun 1790.

Carin Lindh gifte sig 1814 med grosshandlaren Gustaf Örn, född i Gävle 1776 och död i Gävle 1843. Hon var syster till bergverksidkaren Daniel Gustaf Lindh i Falun, vilken sedermera blev Bengt G Kronbergs svärfar. Bengt Kronberg övertog sin svärfaders grossiströrelse, i vilken han tidigare varit anställd, samt fortsatte rörelsen i eget namn. Bengt Kronberg köpte även svärfaderns då oansenliga lantställe Engeltofta, lät riva det och uppföra dess slottslika efterträdare.

 

Fri bostad och vedbrand

I Carin Örns testamente står bland annat: “Med 25.000 riksdaler riksmynt anskaffas eller byggas i Gefle och iordningställas samt för framtiden underhållas ett fru Carin Örns enkehus, der i Torftiga villkor stadde och Gefle stad tillhörande qvinnor, nämligen handlandes enkor och aflidne handlandes äldre döttrar, företrädesvis dock

anförvanter till mig av hvilken samhällsklass som helst, skola erhålla fri bostad jemte vedbrand; och gör mig förvissad, att fattigvårdsstyrelsen i Gefle utförer denna min vilja, öfver enkehuset utövar uppsigten samt förvaltar å fonden uppkommande överskott med den redovisningskyldighet som för fattigvårdens omhänderhafvande medel nu är eller framdeles varder stadgad.”

 

Förvaltningshus

På Örnska änkehusets gamla tomt byggde Gävle kyrkliga samfällighet ett fyra våningars förvaltningshus med pastorsexpeditioner för Heliga Trefaldighets, Staffans, Tomas och Maria församlingar. För byggherrarna gällde det att få det tillämnade nybygget att passa ihop med komministergården och Sankt Ansgars hus.

 

St. Ansgars hus.

 

Då stadens son, storbyggmästaren Olle Engkvistbyggde det stora tegelhuset i kvarteret Skrivaren Drottninggatan 1, kritiserade flera detta bygge för att vara för högt och “trycka ned” kyrkan. Resultatet blev ju icke så farligt som kritikerna tänkt sig. Mitt hopp är nu att den lilla komministerbostaden i “kyrkans kanslihus” fått en granne som smälter ihop med miljön.

Medeltida Gävle

En arkeologisk undersökning av marken under kyrkans kanslihus hade varit värdefull. Det medeltida Gävle låg ju omkring den gamla kyrkan. Några sådana undersökningar har man knappast gjort tidigare i Gävle. Anledningen torde ha varit brist på pengar.

.

På de tidigare pastorsexpeditionerna blev man synnerligen trångbodd. I Heliga Trefaldighets församlings expedition hade kyrkoherden det minsta tjänsterummet mot gården, där han endast kunde ta emot ett fåtal besökare. Nya lokaler var behövliga.

På vandring i Gävle:

Komministerns bostad enda från sekelskiftet.

Gefle Dagblad 19 januari 1983

 

1983, nät detta foto togs, såg den gamla Komministerbostaden rätt vanvårdad ut. Husets flagnande fasader kunde dock inte dölja de arkitektoniska kvaliteterna.

Flerbostadshuset i bakgrunden, i kvarteret Skrivaren, uppfördes av storbyggmästaren Olle Engkvist, en murarson från Gävle som blev mångmiljonär. Just i kvarteret Skrivaren låg hans barndomshem.

Foto: Leif Jäderberg,

Gefle Dagblad.

 

Drottninggatan med komministergården närmast kameran. Nästa hus, nr 7, är det örnska änkebuset.

 

Nr 9, hörnhuset mot Kaplansgatan, ägdes av byggmästaren Nils Lundgren, som etablerat sig i Gävle som skorstensbyggare 1869. Han drev sitt företag med sådan framgång att det 1940 hade uppfört 1600 fabriksskorstenar med en sammanlagd höjd av mer än fem mil Kundkretsen fanns inom storindustrin, främst i Skandinavien men även så långt bort som i Turkiet. Företagets siste disponent hette Arvid Björk Han var en känd kommunalman i Gävle, en tid rektor för stadens yrkesskola. Sedan företaget upphört, ägdes fastigheten av kaptenen vid I 14, S R Sandberg. Huset — liksom de därpå följande — revs för att lämna plats åt Domusbygget Mellan nr 9 och 11 växte en stor lind Nr 11 såldes av snickarmästaren C F Modin till tapetseraren J Sörman som utvecklade rörelsen till att även omfatta försäljning av möbler. Tre generationer arbetade i företaget: bland dem var Ida och Sigurd Sörman.

Nr 13 och 15 ägdes av fabrikören A Ferd Sjöberg, som grundade sitt ullspinneri 1874 på Norra Stapeltorgsgatan 8-10 för att sedan flytta det till Drottninggatan. Han hade börjat med att sälja velocipeder, skaffade sedan stickmaskiner för att tillverka trikåplagg för velocipedryttare och fortsatte med att spinna ullgarner. Vid hans död 1925 var 150 personer anställda i spinneriet. Disponenten Sven Olving tog över driften.

Foto: Åke Nylén 1964.

Utgiven 1988.

Barbro Sollbe.

Källa: Gävlevandringar med Folke av

Folke Löfgren och Barbro Sollbe.

 

 

———————————–

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website