Släkten Flensburg i Gävle på 1800- och 1900-talet

 

Släkten Flensburg i Gävle var en framträdande affärsfamilj i Gävle under slutet av 1800- och början av 1900-talet.

1)   Frans Oscar född i Malmö 1820, död i Gävle 1883. Övertog 1846 apoteket av svärfadern Johan Cornelius Luth  (1774-1852) som i sin tur var son till apotekare Lars Luth (1743-1803).  Lars hade redan 1772 köpt apoteket Lejonet som Flensburg arrenderade ut 1857 och sålde 1861.

 

Frans  anlade i Sätra 1861 Sveriges första  fabrik för tillverkning av skopligg och fortsatte med fabriker för tändsticksämnen 1870, trådrullar 1871 och trämassa 1872. Startade 1880 tillsammans med sonen Oscar Fredrik snickeri- och svarverifirman F.O. Flensburg & Co i Sätra för skopligg, trådrullar med mera.

 

 
Flensburg var VD i Gefle Filialbank, deltog i bildandet av Korsnäs Sågverks AB (se Korsnäs AB) och var en av Gävle bildningsförenings grundare 1848.

 

Fakta: Oscar Flensburg

Född:1820-04-07 – Malmö Sankt Petri församling, Skåne län
Död:1883-11-04 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län

Meriter

4 Flensburg, Frans Oscar, son till F 1, bror till F 2, f 7 april 1820 i Malmö (Petri), d 4 nov 1883 i Gävle. Elev å apoteket Fläkta örn i Malmö 1835, farm studiosiex 1 aug 1840, apotekarex 22 okt 1842, amanuens i kemi vid univ i Durham 1843, assistent vid Chemical agricultural society i Edinburgh s å, kondition å apoteket Lejonet, Gävle, 1844, övertog detta apotek 1846 och erhöll priv därå 12 febr s å, led av Gävleborgs läns hushålln: sällskaps förvaltn: utskott 1848, bortarrenderade apoteket 1857 o sålde det 1861, anlade fabrik för tillverkn av skopligg 1861, tändsticksämnen 1870, trådrullar 1871 samt trämassa 1872, allt i Gävle, rådman 1866—68, preussisk konsul där 1865, tysk konsul 1871, verkst dir i Gefle filialbank 1865, i Gävlebanken från 1872, anlade, under firma F O Flensburg & Co en skopliggsfabrik vid Sätra 1880. Innehade tysk orden.

 

G 29 nov 1846 i Gävle m Sofia Lovisa Helena Luth, f 13 april 1821 där, d 18 maj 1892 där, dtr till apotekaren å Lejonet i Gävle Johan Cornelius L o Johanna Sophia v Wolcker.

 

Biografi

Oscar F växte upp i Malmö. Efter apotekarexamen 1842 reste han till England och studerade kemi i Durham och Edinburgh, där han blev assistent vid Chemical agri-cultural society. Återkommen till Sverige 1844 tog han plats på apoteket Lejonet i Gävle hos apotekare J C Luth. År 1846 sålde J C Luth apoteket till sin blivande måg Oscar F, som redan 12 febr fick privilegium därpå.

 

F blev hela sitt liv bofast i Gävle. Apoteket var emellertid långtifrån hans enda intresse och 1857 bortarrenderade han det samt försålde det 1861. I Gävleborgs läns hushållningssällskap insattes han 1848 i förvaltningsutskottet och var 1855—57 skattmästare. Det frivilliga folkbildningsarbetet började vid mitten av 1840-talet bli verksamt genom de s k bildningscirklarna, av vilka den i Sthlm tillkom 1845 (se art J Ellmin i bd 13, s 366) och fick många efterföljare. I Gävle konstituerade sig en sådan bildningscirkel på rådhuset 9 jan 1848, varvid bland de ledande var konsul P A Grape, F och redaktör P A Landin. Den antog namnet Gefle bildningsförening och bedrev under några år framåt en ganska livaktig verksamhet, anordnade föreläsningar, utställningar och samkväm. Personligen bidrog F med föredrag i kemi och fysik. Medlemsantalet uppgick 1849 till 240. Blomstringstiden varade till 1850-talets slut.

 

I Gävle startade F en rad fabriker, dock med växlande framgång. Skopligg av trä hade dittills importerats, men F anlade 1860 en fabrik för mekanisk tillverkning av dylika, den första i sitt slag i Sverige. F råkade dock 1875 i affärssvårigheter. Firmorna M Flensburgs Söner samt Dyberg & Flensburg (hans bror Gustaf F:s firma) stod i borgen och det arrangerades så, att ett nytt familjebolag övertog F:s fabriker. Denne lyckades emellertid 1880 med hjälp av sin son Oscar F ånyo starta en skopliggsfabrik vid Sätra under firma F O Flensburg & Co. Fabriken tillverkade även trådrullar, fatsprund o dyl.

 

Författare

Bengt Hildebrand

—————————————————————————————————
2. Oscar Fredrik (1855-1932), son till Frans Oscar (1). Studerade i Tyskland 1874-1880. Drev tillsammans med fadern F.O. Flensburg & Co, blev ensam ägare när fadern avled 1883. Ledamot av Handelssocieteten 1911-1932, av direktionen för Gefle Stads Sparbank 1888-1893 (huvudman 1894-1931). Stadsfullmäktigeledamot 1890-1920 (ordförande 1907-1919), vice ordförande i drätselkammaren 1900-1902 (ordförande 1903-1907), ordförande i Gefle Manufaktur AB och i Korsnäs Sågverks AB.

 

  Oscar F Flensburg
Flensburg var också tysk konsul.  Han var ogift och lämnade stora donationer till Gävle stad. Adéle Flensburg, omnämnd som meddonator till en välkänd understödsfond, var hans syster.
Fonden inrättades först för arbetarpensioner till anställda vid Flensburgs före detta pliggfabrik, därefter för pensioner till änkor och oförsörjda barn efter tjänstemän i Gävle stads tjänst.
Oscar Flensburgs fond inrättades för välgörande, kulturfrämjande eller allmännyttiga ändamål och Oscar Flensburgs stiftelse för husrum, värme och lyse för pauvres honteux (Fattiga men stolta). Svenskt Biografiskt lexikon; Bellander, E: Donationer och humanitära inrättningar (ingår i Ur Gävle stads historia).

 

Oscar F Flensburg

Född:1855-02-07 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län
Död:1932-03-06 – Gävle Heliga Trefaldighets församling, Gävleborgs län

Meriter

7 Flensburg, Oscar Fredrik, son till F 4, f 7 febr 1855 i Gävle, d där 6 mars 1932. Mogenhetsex vid h a läroverket i Gävle 1874, handelsstudier o kontorsanställnir i Tyskland 1874—80, bl a i Lübeck, biträde åt fadern vid sin återkomst, deläg jämte fadern i f:a F O Flensburg & Co i Gävle och dess verkst dir 1880, ensam ägare av firman 1883, tysk v konsul i Gävle 1884, tysk konsul där 1901—19, fullm i Handelssocieteten i Gävle 1911—32 (v ordf 1916—17, ordf 1918—32, kassaman 1922—30), led av direktionen för Gefle stads sparbank 1888—93 (huvudman 1894—1931), stadsfullm i Gävle 1890—1920 (ordf 1907—19), ordf i styr för Gävle borgareskola o högre handelsinst, v ordf 1900—02 o ordf 1903—07 i drätselkammaren, Gävle, ordf i styr för Gävle stads sparbank, Gävle manufaktur ab o Korsnäs sågverks ab, styr:led i Gävle-Dala jvgars ab, Gävle—Ockelbo jvg:s ab, Gefle varvs-o verkstads ab, Gefle inteckningsgaranti ab, o Sv handelsbankens centralstyr. Do-RVO 1899, RNO 1906, KV02kl — Ogift.

 

Biografi

Oscar F d y for efter avlagd mogenhetsexamen 1874 i fädernestaden Gävle utrikes och utbildade sig i Tyskland för handelsyrket både genom studier och kontorspraktik, det senare särskilt i Liibeck. Under hans bortovaro inträffade faderns fallissemang (se F 4) 1875, varvid släkten dock trädde räddande emellan. Vid sin återkomst till Gävle 1880 blev det tydligen F, som tog hand om affärerna och göt nytt liv i dessa. Med fadern bildade han nu svarveri- och snickerifirman F O Flensburg & Co och blev själv dess verkställande direktör.

 

Vid faderns bortgång 1883 blev F ensam ägare till firman och började nu på allvar sin framgångsrika affärsbana i Gävle samt framstår som en av stadens främsta köpmän på sin tid. När AB Gefle Verkstäder mot slutet av 1900-talets första decennium nedlagt verkstadsrörelsen, återupptogs denna efter några år av ett konsortium under F:s ledning. År 1910 bildades AB Gefle Varf och Verkstäder, medan den övriga verksamheten övergick till det 1912 bildade Gefle Verkstads- och Gjuteri AB. Till nästan alla de företag i staden, till vilka den energiske P Muren räknas som upphovsman eller medgrundare, var också Oscar F d y:s namn knutet. Ordförandeskapet i Korsnäs sågverks AB var givetvis särskilt förnämligt och F var även bland de ledande för olika järnvägsföretag, knutna till Gävle, liksom för sparbanken. I Handels-Societeten avancerade han till ordförande.

 

F invaldes vid 35 års ålder i stadsfullmäktige, där han (efter konsul J Rettig) satt som ordf från 1907 till 1919. Han var med att arbeta för den 1905 invigda nya hamnkajen, för stora inkorporeringar och för stadsplaneregleringen, för utveckling av elektrifieringen osv.

 

I sitt 26 okt 1931 dagtecknade testamente hade F, som var ogift, gjort storartade donationer. Till staden Gävle donerades som »Oscar och Adéle Flensburgs understödsfond» (Adéle F var hans syster) aktier till då nominellt värde av 125 000 kr att användas till arbetarpensioner vid hans fd pliggfabrik, sedan som fond för pensionering av änkor och oförsörjda barn efter ordinarie tjänste- män i Gävle stads tjänst. Till stadsfullmäktige donerades »Oscar Flensburgs fond», varav avkastningen användes till välgörande, kulturfrämjande eller allmännyttiga ändamål (fonden 400 000 år 1963). »Oscar Flensburgs stiftelse» hade tillkommit redan tidigare genom gåvobrev 1922 och 1929 (tills 110 000 kr) för husrum, värme och lyse för pauvres honteux. Ihågkomna d testamentet blev även Gefle borgareskola och högre handelsinstitut.

 

Författare

Bengt Hildebrand

——————————————-

 

Brita Planck, hennes mor Greta Marika Berggren (f. Hagbom) samt Ellen  Sophia Flensburg (f. 1877-10-22-d. 1970). Ellen Sophia Flensburgs  farbror var Oscar Fredrik (1855-1932) ovan.

 

Ur Ellen Hagens samling finns

 

Tal till Ellen Flensburg (f. 1877-10-22) på hennes 80-årsdag den 22. okt.

1957 (d.1970)

Ellen var dotter till Johan Fritz Mathias Flensburg (f. 1849-01-26 – d. 1912-06-22) och Hedvig Johanna Nicolina Zetterström (f.1854-03-23- d. 1940) samt sondotter till Frans Oskar Flensburg ovan  f. 1820-04-07 – d. 1983-11-04 och  Sofia Hilma Lovisa Luth (f. 1821-04-13).

 

  Ellen Flensburg  

Ellen Flensburg

 

Fröken Ellen Flensburg, som satt i stadsfullmäktige 1924. Hon var under åren 1924-1958 drivande kraft inom Mors vila, en organisation som samlade in pengar för att kunna “bereda uttröttade, obemedlade husmödrar semestervila och rekreation”.

 

 

 

Lily Margareta Flensburg f. 19/7 1882 – 30/9 1953 var syster till Ellen Sofia Flensburg.

 

 

———————-

Juli 05 2012 Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

 

Scroll to Top