Debatt: Vart är samhället på väg? – Imam i Gävle

 

Riyad_Al-Duhan_Ado_Raad  Riyad Al-Duhan, Abo Raad

FOTO: JENNY LUNDBERG

 

 

Publ. I  Arbetarbladet 10 juli 2015

 

Det pågår just nu en massiv övervakning och rapportering av muslimska organisationer, där samhällsproblem och allmänna former av hat reduceras till muslimska problem. I denna islamistnoja, som det har kommit att kallas, kopplas allt möjligt till extremism och teologiska resonemang förvrängs för att framställas som sympatiserande med terrorism.

 

 

Av denna anledning har jag själv valt att bojkotta medieframträdanden sedan många år tillbaka. Gefle Dagblads arkiv är ett klockrent exempel på hur muslimer ständigt reproduceras som onda och som ständigt konspirerande mot det antagna “västerländskt” goda.

 

I den nysläppta medieanalys om muslimer i svenska nyheter från Diskrimineringsombudsmannen, Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering, påpekas just att nyhetsinslagen i hög grad handlar om våld, terror, hot och utanförskap. I rapporten görs också slutsatsen att muslimer ofta framställs på ett stereotypt sätt. Det är i denna kontext det blir svårt för muslimska representanter som mig själv att ställa upp på medias problemformuleringar som ofta är förvrängda, felaktiga och ibland rent fabricerade. Till dagens datum har jag inte sett något konkret från medierna där man ser inåt i organisationen och diskuterar transparent frågor som rasism och stereotyper.

 

Gävle moské är en plats, precis som majoriteten av moskéerna i Sverige, där samhällets absoluta underklass söker sig. Som imam i en moské agerar jag inte bara vägledande i religiösa frågor, utan är ofta också arbetsförmedlare, bostadsförmedlare, relationsrådgivare, medlare och många andra uppgifter som samhället misslyckats att upprätthålla för sina medborgare. Moskéerna har blivit en tillflykt för många kvinnor som slagits ut av systemet att söka hjälp och stöd. Moskéerna har blivit en plats där finansiering av sådant som staten egentligen ska tillstå sker av privatpersoner med det lilla de har.

 

Förvrängningen av moskéns arbete är så pass absurt att det blir svårt att bemöta. Det är en ensidig bild av gedigna ideella krafters oförtröttliga arbete som demo- niseras för att mätta en allt mer hårdnande ton i samhället gentemot de man anser är normavvikande för vad man anser är “vi:et”. Detta måste börja diskuteras på riktigt – vart är vi på väg?

 

Klottra inte

 

Gävle moské har ett långt samarbete med myndigheter och andra organisationer i sitt arbete. Det är med andra ord en transparent organisation där alla är välkomna för att få en insyn i vår filosofi.

 

Som en av få imamer i Sverige får jag många frågor från hela landet. Det var i egenskap av imam som jag kopplades samman med hemsidan Muslim.se. Jag har dock aldrig skrivit en enda artikel på hemsidan, har aldrig haft redigerings-möjligheter utan endast fungerat som ett bollplank för hemsidans administratörer. I januari upptäcktes att hemsidan hade ouppdaterad information och en del faktafel, varav hemsidan släcktes. Ambitionen är att hemsidan så småningom ska starta igen med ett mer gediget innehåll som passar den svenska kontexten. Islams historiografi sträcker sig långt tillbaka i tiden och över hela världen, vilket gör att behovet av en tolkning för en svensk kontext är högst relevant.

 

Baserat på detta och i egenskap av imam undrar jag hur Gefle Dagblad och medier runt om i Sverige nu tänker. Vad åsyftas med den massiva övervakningen av muslimska organisationer som lett till otroligt många förvrängningar – som i sin tur lett till enorma konsekvenser för den muslimska minoriteten i Sverige, så som till exempel hatbrott? Jag hoppas att svaret är att man ökar dialogen, och inte anklagelserna, med muslimska organisationer och att man börjar rannsaka sina organisationer så att medarbetare inte reproducerar rasistiska föreställningar om muslimer.

 

Riyad AI-Duhan, AboRaad

Gävlemoskéns imam

 

Sök även på Moskén i Search hos Gavledraget.com


Abo Raad bjöds in till Sveriges riksdag

Publ. i GD 28/5 2016

Abo Raad Najim Al-Ganas th

  

STOCKHOLM.  På ett semi­narium om rekrytering till Islamiska Staten bjöds Gävle moskés imam Abo Raad in för att prata. Han satt i en panel och kom som en representant för imamer i Sverige för att be­rätta hur de arbetar mot extremism.

 

– Vi bjöd in honom för att han är en person som, ty­värr, har ett visst inflytande på muslimer i Sverige. Dess­utom så är han en minst sagt kontroversiell person, säger vänsterpartisten Jo­nas Lundgren som också ar­betar inom organisationen “”Varken hora eller kuvad” som var med och arrangera­de seminariet.

 

Den andra arrangören var Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn.

Var det tydligt för publiken varför Abo Raad är en kon­troversiell person?

– Inte från början. Jag tycker nog att det hade kun­nat kommunicerats ut på ett tydligare sätt, säger Jonas Lundgren.

 

En annan deltagare i pane­len var terrorforskaren Mag­nus Norell. Han intygar att det inte gavs någon infor­mation om Abo Raads kopp­lingar till extremism när se­minariet började.

  • Däremot så fick han frå­gor från personer som di­rekt konfronterade honom, säger Magnus Norell.
  • Till exempel frågor som refererades till er på Gefle Dagblad om Al Qaida och att homosexuella ska straffas med döden. Svaret blev att det har Gefle Dagblad hittat på, säger Magnus Norell.

Var det bra att han bjöds in trots det han har i baga­get?

  • Jag tycker det. Det var flera som bjöds in och de försökte med många mos­kéer, men han var den som kom helt enkelt. Ett demo­kratiskt land ska klara av att ha den här diskussionen, säger han.

 

Magnus Norell tycker att problemet i debatten är att personer som kopplas till extremism ofta inte bemöts med rätt följdfrågor. De ger breda svar som kan tolkas på flera sätt.

 

– Man måste förstå vad det är Abo Raad säger. Han pratar om att i Sverige ska svensk lag gälla men näm­ner inte att i ett muslimskt land gäller dödsstraff för homosexuella. Så är det in­te i Sverige just nu men hans mål är att det ska bli så naturligtvis. Det säger han däremot inte, säger Magnus Norell.

 

Han vill betona att den svenska debatten måste börja skiljaislamister och vanliga muslimer.

– Han har blivit en repre­sentant för en stor kommunitet som inte vill ha med honom att göra, säger Mag­nus Norell.

I panelen på seminariet del­tog även imamens kontakt­person Najim Al-Ganas som tolkade det som arabiskta­lande Abo Raad sade. Najim Al-Ganas är även imamens kontaktperson och Gefle Dagblad har sökt honom för en kommentar om semina­riet.

Johan Järvestad

——

Public. 2015-07-10, uppdaterat 2016-05-28 av Lisse-Lotte Danielson för Gavledraget.com

Kommentera gärna vad du tycker om detta längst ned på denna sida där det står Starta diskussionen!

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top