Karlsson på tippen – Adress: Avan i Gävle – Jan G Ljungström

Publicerat i Gefle Dagblad onsdag 6 februari 2008

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Karl Ivar Karlsson - bostad: Soptippen i Gävöle
Karl Ivar Karlsson – bostad: Soptippen i Gävöle

 

 

Den gamle cirkusartisten Karl Ivar Karlsson bland sina sopor och i närbild.

 

MINNESVÄRT

På Avans soptippsområde fanns i slutet av 1960-talet en liten grå­skäggig åldring, otvättad, orakad och klädd i simpla kläder. Denna åldring var Karl Ivar Karlsson, bo­satt på soptippen sedan flera år till­baka. Karlsson, som var allmänt känd av Gävles invånare, hade sin fasta bostad bland sopor och skräp på tippens område. Alla kände ho­nom men ingen reflekterade över vem han egentligen var och hur han levde.

 

Det var Arbetarbladets reporter Gin Norman som började intressera sig för den gamla udda mannen, som hon nästan dagligen lade märke till på väg till sitt arbete. Vid ett tillfäl­le bestämde hon sig för att följa ef­ter honom på avstånd för att se vart han tog vägen. Hon blev något för­vånad när han vek av och försvann in på Avans soptipp. Hon tog kon­takt med socialbyrån och lämnade sin information om den märkliga mannen.

 

När socialassistenten Aston Svedin fick höra talas om denne vagabond, tog han i december 1967 kontakt med honom för att se un­der vilka förhållanden han levde. Svedin stötte på ett märkligt män­niskoöde. Karlsson hade bott och le­vat på stadens soptipp i sex år när de sociala myndigheterna tog kon­takt. Det är i det närmaste ofattbart att någon kunnat bo i denna misär i alla år utan att samhället tidigare gripit in.

 

Karlsson, som själv sade sig vara född år 1900, bodde i en dragig gammal styrhytt på tippen, ett litet skjul där han inte hade möjlighet att vare sig elda eller laga mat. De senaste åren hade han samlat lump och flaskor som gav honom cirka 70 kronor i veckan till mat och dryck. Han var medveten om att det var förbjudet att använda tippen som bostadsom­råde och smög sig till sin bostad när vakten på Avan gått för dagen.

 

Han hade övergivits av sina för­äldrar när han var tio år och sedan klarat sig på egen hand med diver­se arbeten.

 

När socialassistenten hjälpt ho­nom till sjukhus 1967 började man fundera över vem denne man egent­ligen var. Med hjälp av dagspres­sen började man forska runt hans öde. Det visade sig så småningom att Karlsson inte alls var född det år han uppgivit, utan enligt kyrk­böckerna var han född 1896 i Undenäs i Skaraborgs län.

 

Det visade sig snart att den lil­le gråhårige mannen som setts på Gävles gator under flera år, i själva verket varit en berömd och firad cir­kusartist en gång i tiden. Han var at­let och en av Europas starkaste män, trots sin korta växt. Karlsson hade tidigare levat under artistnamnet “17 Karlsson”, framträtt som atlet i olika cirkusar och firat triumfer i Europas storstäder.

 

Karl Ivar Karlsson var i ungdomen volontär vid Göta Livgarde i Stock­holm och tränade tyngdlyftning hos Stockholms Atletklubb. 1918 debuterade han som artist på Cir­kus på Djurgården. Där kallade han sig just “17 Karlsson” och uppträd­de i ett atletnummer. I det militära hade han fått nummer sjutton och det blev också hans artistnamn un­der hela hans karriär.

 

Karlsson visade sin styrka genom att vrida stora spikar, riva sönder te­lefonkataloger och bära sandsäck­ar på upp till 220 (!) kilo. Han reste runt med välkända cirkus Orlando i landsorten men var även engage­rad av de svenska cirkusföretagen Wictorini och Willander. På vint­rarna reste han med kollegor och gav föreställningar i olika samlings­lokaler. Periodvis sökte han sig till Gävle, där han vistats flera gånger under sina turnéer, och där blev han så småningom kvar.

 

När Karlsson i december 1967 häm­tades in från tippen till sjukhuset, fick han för första gången på många år ett ordentligt bad. Genom soci­alvårdens försorg ordnades en min­dre lägenhet åt honom på Brynäs och han behövde inte längre vakna på morgonen till kråkors och fisk­måsars kraxande.

 

Han fick uppleva en helt ny värld. Avans soptipps enda hyresgäst, för­utom råttor och annan ohyra, blev ett av Gävles gamla original. Han avled som “Karlsson på tippen” i april 1972, denna tidigare så firade cirkusatlet.

 

Jan G Ljungström

 Läs mer om denne man!

 

 

Läs om bl a obefintlige Karlssons släkt efter släktforskaren Stefan Simanders utredning i Gävles FACEBOOKGRUPP “Du vet att du är från Gävle om…”!

————————————————————————————-

april 18, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top