Ferdinand Tollin – Gävles egen da Vinci av Ulf Kriström

 

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 29  juli 2007

Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Ferdinand Tollin från Gävle 1807-1865
Ferdinand Tollin från Gävle 1807-1865

 

Drottninggatan mot öster omkring 1830 av Ferdinand Tollin
Drottninggatan mot öster omkring 1830 av Ferdinand Tollin

 

Han tecknade med fotografisk preci­sion, och hade han stannat i Gävle skulle vi ha haft en oslagbar doku­mentation av hur staden såg ut un­der mitten av 1830-talet.

 

Nu tecknade han av sin hem­stad bara sporadiskt, och ändå byg­ger en del av historieskrivningen från den tiden på hans litografier. Han hette Ferdinand Tollin, levde mellan 1807 och cirka 1865, och om man är bussig så kan man väl kalla honom for Gävles Leonardo da Vinci. Ett universalgeni, om än på lite läg­re nivå.

 

Tollin ville bli jurist. Han tog hov­rättsexamen 1831, vid 24 års ålder, och tjänstgjorde därefter under en tid vid Svea hovrätt.

 

Så småningom fick han dock jobb som kontorsskrivare vid Riksban­ken, och där slog det honom att det gick alldeles for långsamt att num­rera de nya sedlar som trycktes.

 

Tollin satte sig vid ritbordet och började konstruera en maskin som skul­le snabba på processen. Det gjorde han också, och en prototyp bygg­des. Resultaten var sensationella under ett antal försökstryckningar, men sedan slutade maskinen fung­era och hela projektet begravdes till Tollins stora besvikelse.

 

Han lämnade in sin avskedsansö­kan 1838 och började kanske läng­ta hem en aning. Han hade även under sin tid i Stockholm vistats en hel del i Gävle, sensationellt ofta med tanke på den tidens kommuni­kationer, och hade samlat på sig en hel del mycket detaljrika och vack­ra teckningar av miljöerna i hem­staden.

 

Nu började han förbereda en sam­ling som skulle få namnet “Utsigter af Gefle“, men mitt uppe i det arbe­tet fick han ett erbjudande som inte gick att motstå om att börja arbeta vid den populära tidskriften Freja.

 

Där skrev han uppskattade reportage och illustrerade dem själv, ofta med en karikatyrisk touch. Teckningar­na blev så många att han 1840 gav ut “Portfölj af Svenska Karikatyrer“, och Gefleutsigterna kom i bakgrun­den.

 

I stället skildrade han senare Stockholm i en uppskat­tad samling.

 

Ferdinand Tollin hade ock­så ett starkt rättspatos, och i huvudstaden fick han god insyn i diver­se skumraskaffärer som starkt upprörde honom. Under pseudonymen J.L. Nygren gav han 1845 ut boken Hjelpredor för låne­sökande, en förteckning över ett stort antal per­soner som utpekats som ockrare, och lite påmin­ner det väl om en del som utspelar sig på internet i dag. Tollin var som sagt ett universalgeni med god koll på framtiden.

 

Denna medborgerli­ga gärning slutade dock olyckligt. När andra upp­lagan kom ut trampade han på fel tår, han åtala­des och dömdes till böter eller – om han inte kunde betala – till fängelse.

 

Det blev för mycket för Ferdinand Tollin. Han flydde ur lan­det och återvände aldrig.

 

Tystad var han dock inte. 1852, 51 år innan bröderna Wright fick ett motordrivet flygplan att lyfta, gav han i Genève ut en skrift där han skildrade en ny vetenskap, flygkons­ten, i både text och bild.

 

Flygplansmodell 1
Flygplansmodell 1

 

Associationen till da Vinci är inte helt gripen ur luften, eller hur?

Ulf Kriström

————————————————————————————-

mars 27, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top