Svanhusets historia – från Stadsträdgård till Koloniträdgård

Av Björn och Elisabet Marklund

 

Sommaren 2002 flyttade vi från Köping till Gävle. Eftersom vi flyttade från en gammal funkisvilla med stor trädgård bestämde vi oss att även skaffa en kolonilott. Den 19 juli köpte vi en liten lott på von Posts väg 4 Södra kolonin. På lotten stod en liten stuga, klädd i ribbad gul masonit och men en kraftigt insektsangripen brun veranda på tre-kvart.

 

Kolonigrannen Göte påstod att huset hette svanhuset och hade varit fik i Stadsträdgården. Eftersom den gula masoniten börjat bågna och Götes påstående verkade spännande så kunde vi inte låta bli att riva loss lite masonit på gaveln – och upptäckte spår efter något intressant. Och här började forskning och renovering.

Med hjälp av kort från muséet och stadsarkivet och ganska många timmar nere i arkivet hittade vi mer:

 

Huset fanns säkert 1892 för då ansökte Conditor JF Andersson om tillstånd att nyttja huset för caféverksamhet:

 

Till drätselkammaren i Gefle:

Får jag härmed förfråga mig om det vore möjligt under sommaren få hyra Svanhuset med dess bägge holmar att använda för servering af vatten, kaffe, te och chokolade.

Högaktningsfullt J.F. Andersson Conditor Gefle

Svar:

AD Conditor JF Andersson här i staden hade till Drätselkammaren inkommit med en så lydande framställning. Bil. 47. Som emellertid anledning förefunnes att befara, det den ifrågasatta serveringen kommer medföra osnygghet å de båda holmarna der serveringen skulle utföras, så och med avseende på nämnda holmars belägenhet invid den allmänna promenadvägen i Stadsträdgården, fann Afdelningen skäligt avslå ansökningen.v

 

Vi kom inte längre med det utan började renovera. Konservator Per Matsson tog prover på speglarna vid takfoten och gav oss rätt färger. Stegvis återskapade vi mönstret i form av schabloner och bilderna gav oss tips på utseendet.

 

Så i maj 2006 kom nästa ledtråd: i boken om Stadsträdgården ”Gävle lunga och röst” finns svanhuset omnämnt och författaren Cecilia Klang hade hittat mer i stadsarkivet vilket vi också letade på: och så!

  

Trädgårdsstyrelsens protokoll den 16 e september 1880. Närvarande: Dr Rydberg, Grosshandlare C Sehlberg och W Flenbäck samt undertecknad hvilken förde protokoll hvarjämte stadsträdgårdsmästaren på kallelse infunnit sig.

§1

Från Hr Brukspatronen och Riddaren Hj. Petré från Hammarby hade till Trädgårdsstyrelsen ingått ett skriftligt erbjudande att som gåva öfverlämna ett eller tvenne par på Hammarby födda svanar, hvilka kunde blifva en prydnad fvi Stadsträdgården och ett nöje fvi densamma besökande. Trädgårdsstyrelsen tog detta herr Brukspatron erbjudande i behörigt öfvervägande och fann under livligt erkännande af den vävilja som uppenbarade sig i själva anbudet, att gåfvan visserligen skulle komma medföra prydnad för Stadsträdgården och att därvarande dammar skulle blifva passande vistelseorter för svanarna under sommaren, men hyste deremot betänkligheter i anledning av de svårigheter, som mötte deras herrbergerande under vintern. Uppförandet av ett eget med eldstad och vattenbassin försedt öfvervintringshus på en holme i strömmen vore visserligen den enda lämpliga åtgärden men antogs komma medföra en temmeligen betydande kostnad. Styrelsen företog därföre en undersökning av lägenheterna i trädgårdsmästarens boställe i förhoppning att der kunna för en mindre kostnad bereda öfvervintringshem, men då denna undersökning ådagalade, att sådant icke läte sig göras, återstod enär den erbjudna gåfvan icke ansågs kunna eller böra tillbakavisas, ingen annan utväg, än att besluta uppförandet af ett eget öfvervintringshus på den närmaste stranden ovanför badhuset belägna holmen, vilket styrelsens beslut Grosshandlare Sehlberg åtog sig att bringa till verkställighet. G Klintberg.

 

(Gustaf Klintberg var rektor på Vasaskolan och hade sitt hus på Borgmästarplan – också kallad för Klintbergska tomten, Lisse-Lottes anteckning)

 

Så vi vet nu varför, var, när och av vem huset byggdes. Vi åkte runt för att leta liknande byggstilar i Gävle med omnejd och Svanhuset liknar onekligen badhus på norrlandet och innanför Vårvik, så vår gissning är sedan att Grosshandlaren beställde ett badhus från Wahlmans snickerier eftersom vi under renoveringen såg att byggnadsstommen är fabriksmässig, med 2½ tum tjock stående plank med lösspont, klädd med liggande dubbelfasspont och maskinsinkade rombiska fönster på ena gavel samt urtag för motsvarande blindfönster på gaveln för Svanarnas ingång. Dessutom Schweizerstil på snickerierna.

 

          Jfr Buregården och produkter från Wahlmans snickerier. /Lisse-Lotte

          Mer om Wahlmans snickerier/ Lisse-Lotte

          Gustav Holm målade Svanhuset/ Barbro Sollbe

          Nr 199/ 6 juni 2004
          FÅGELHOLKEN SOM BLEV EN KOLONISTUGA   Ulf Ivar Nilsson
          Svanhuset i Stadsträdgården lever än

          Läs även om Svanhuset i Bilder från FÖRR och NU/Lisse-Lotte

Från Stadsarkivet: Under andra halvan av 1800-talet växte snickerifabriker upp och monteringsfärdiga villor i krusidullad Schweizerstil tillverkades på flera ställen. I Gävle hade vi Per Wahlmans snickerifabrik på Brynäs som gjorde monteringsfärdiga trähus och 1891 gav Wahlman ut en engelsk-svensk katalog som vände sig till en internationell publik och han sålde hus både till Schweiz och Algeriet. Det är väl inte omöjligt att det än idag finns villor och badhus på Norrlandet som prefabriserats på Wahlmans snickerifabrik i Gävle.

  

Om den blev ett kafé så småningom och när den flyttades till Södra kolonin vet vi inte men där står den nu i alla fall, på von Posts väg 4 i kolonins norra ända och lite mer lik originalet än då vi tog över. 2011 sålde vi den vidare till Anna och Gabriel.

 

Med vänlig hälsning /Björn och Elisabet Marklund

 

Norra Rådmansgatan 26

 

803 21 Gävle,  070 6724232

 ———————————————————————

Svanhuset i sitt ursprung på en holme i Gavle-ån.

 

Del av vykort tidigt 1900-tal

 

Samma vy men i kalla vintern

 

Svanhuset, Von Posts väg 4, Södra Kolonin, Gävle

Renoveringen har börjat, det är den första våren 2003 och vi har hittat det gamla utseendet under den gula panelen.

 

 Baksidan eller norrsidan

 

 

Samma sida några veckor senare

 

Vi hittar en dörr under dörren

 

 …som vi målar blå

 

Efter ytterligare några veckor

 

 Framsidan utan den gamla gula panelen

 

Björn tar bort allt dåligt virke och sätter dit nytt.

 

Efter några veckor ser det ut så här

 

På ena gaveln kommer det fram en liten spegeldörr

 

Så här fint blev det

 

Nästa projekt blir att återskapa mönstret i “speglarna” under taket.

 

Genom att kopiera mönstret och skapa schabloner kunde vi återskapa speglarna runt huset.

 

 Sen byggde vi en egen lite tidstypisk veranda.

 

Så avslutade vi renoveringen med att gifta oss på det nya Svanhusets veranda (och därefter la vi in nytt golv inne i stugan, lite fel ordning där …) Men nu är den såld och ägs av Anna och Gabriel, adress von Posts väg 4.

—————————-

maj 02, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson

Scroll to Top