Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag startade 23/9 1891

Delvis publicerat i Gefle Dagblad 24 september 2007 och delvis hämtat ur  Ur Åke Nyléns tidningsurklipp

 

Det var så det började…

 

Nedanstående bildsvit är från mitten av 1930-talet då Elektricitetsverkets understation byggdes i kvarteret Kantorn, hörnet Norra Rådmansgatan-Ruddammsgatan med Sven Wranér som arkitekt.

 

Efter 30 år på Stadsarkivet kan man fortfarande göra fynd. Vi fann 100 negativ, ordentligt date­rade av fotografen, i en liten kar­tong i Belysningsverkets arkiv, be­rättar Maud Selen.

 

Bilderna togs mellan den 1/2 och 11/10 1935.

 

Och nog var det tur att fotogra­fen daterade sina foton så noga!

Trähuset före rivningen 1 februari 1935
Trähuset före rivningen 1 februari 1935

Kv Kantorn, hörnet Norra Rådmansgatan – Ruddammsgatan med Sven Wranér som arkitekt.

27 mars1935. Trähuset är borta, grunden börjar läggas.
27 mars1935. Trähuset är borta, grunden börjar läggas.

 

2 sept 935. Stor last till nya huset.
2 sept 935. Stor last till nya huset.

 

9 sept 1935. Nu blir det taklagsfest.
9 sept 1935. Nu blir det taklagsfest.

 

11 oktober 1935. Nya understationen i all sin glans
11 oktober 1935. Nya understationen i all sin glans

 

Gävle Energi har funnits i över 118 år. Starten dateras till fredag den 23 september 1892 då elektriciteten gjorde sitt intåg i Gävle. Grosshandlare Sten Nordström hade startat “Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag” vilket är grunden till dagens Gävle Energi.

 

Nordström ägde även Hagaströms Tegelbruk varifrån kraften hämtades. På den historiska fredagen 1892 kopplades ellampor på i hans kontor och affärDrottninggatan 16, Centralpalatset, Centralstationen, Gevaliapalatset och Centralhotellet.

 

Ledningen, som var hela sex km lång, gick utmed Gefle-Dala jernväg. Från luftledningen gick sedan jordkablar i Nygatan och Drottninggatan till respektive transformatorer som fanns i husens källare. Det här var något helt nytt på området.

 

Elproduktionen tillhörde framtiden

Vid den här tiden fanns endast två anläggningar med transformatorer i Sverige, en i Bollnäs och en i Motala. Till skillnad från dessa på 1000 volt var Gävleanläggningen dubbelt så stor. Den första elen var privat, men stadsfullmäktige var tidigt inne på att elproduktion tillhörde framtiden.

 

Snabb utveckling

Det första kommunägda vattenkraftverket blev Strömdalen då byggbeslutet togs år 1900. 1903 gick de privata elpionjärerna, med 253 abonnenter, ihop med stadens elektricitetsverk som hade 296 abonnenter. Föreståndare för elektricitetsverket var Ivar Hök – en tjänst han blev tilldelad efter lottdragning!

 

Sedan gick utvecklingen snabbt med nya kraftstationer, uppköp av andra privata elföretag, byggandet av den första kaplanturbinen för kommersiell drift, övergång från lik- till växelström, gasleveranser, spårvagnar och fjärrvärme.

 

Vår mycket snabba resa genom historien har kommit fram till nutid. Med en offensiv satsning på bredbandsutbyggnad, fjärr- och närvärmeutbyggnad samt elhandel skickar Gävle Energi och GavleNet oss vidare in i framtiden.

—–

FAKTA

Ur Gefle från A tiil Ö på www.gd.se

År 1892 startade grosshandlaren Sten Nordström Gefle Elektriska Be­lysningsbolag AB, som anlade en kraftstation i Hagaström och levere­rade ström till Gävle-Dala Järnvägs AB. Ledningar drogs till staden för elbelysning i Centralstationen, Central­palatset, Gevaliapalatset, Central­hotellet och Nordströms kontor på Drottninggatan 16. En understation byggdes 1901 i Grand Hotell (Gamla Grand).

Gävle stad beslutade år 1900 bygga Strömdalens kraftstation, som togs i bruk 1903. Samma år övertog Gävle stad belysningsbolagets anläggning­ar, varvid bolaget förvandlades till Gefle Stads Elektricitetsverk. Där in­gick även gasverket, och elektricitets­verket fick några år senare även an­svaret för spårvägen i Gävle. Strömsborgs kraftstation byggdes 1922.

En understation vid Ruddammsgatan, ritad av E.A. Hedin, invigdes 1903 med kontorslokaler för gas- och elverk. En ny understation, ritad av Sven Wranér, i hörnet Norra Råd- mansgatan-Ruddammsgatan, togs i bruk 1935 (se ovanstående bilder).

Källa: Pettersson, B, med flera: Gävle Energi, en kraftfull 100-åring.

———————————-

april 26, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..