Erik Wickberg – Smedjegatan 11 och 13 på Söder i Gamla Gefle

 

 

Artikelserie i Gefle Dagblad 1958 – 1962 : Bland Kåkar och Gränder på Gamla Söder. Anteckningar ur Gävle stadsprotokoll, domböcker och andra handlingar.

 

Bland_kakar_och_Grander

  

Erik_Wickberg3

 

 

 

Entre_Smedjegat_13

 

Som tidigare nämnts köptes den västra delen av fastigheten Färga­ren 6 redan 1743 av kofferdimannen Peter Lundström, som ävenledes någon gång under 1700-talets första hälft tillhandlade sig av Abraham Kiäll »halva delen i en källare bredvid Biörkmans stuva.

 

Peter Lundström var gift tre gånger och hade en lång rad barn, men före sin bortgång upprättade han med sin sista hustru, Anna Wiberg (f. 1723), bergsmansdotter från Torsåker, ett inbördes tes­tamente, som bevakades vid råd­husrätten 3 juli 1780 och tillför­säkrade henne att sitta i orubbat bo. Med tiden övertogs emellertid gården av Lundströms son i första giftet, skomakaren Johan Lund­ström (f. 1737, d. 1805), borgare i staden sedan 1766. Vid ungefär samma tidpunkt, som han fick burskap gifte han sig med Elisa­bet Malena Camin (f. 1736, d. 1798), dotter till skomakaremästare Flink, där Lundström av allt att döma gjorde sina läroår.

 

Agarl_Smedjegat_11

 

Efter makans bortgång sköttes Lundström av sin dotter Anna Elisabeth (f. 1769, d. 1801) och måg Olof Lindman (d. 1818), som från Enköping flyttat till Gävle och där slagit sig ner som skomakaremästare. Visserli­gen dog Lundströms dotter redan efter ett par års äktenskap, varef­ter Lindman gifte om sig, och kan­ske var detta en bidragande orsak till, att Lundström själv förkorta­de sitt liv genom att hänga sig i en tall vid Kungsbäck.

 

I sitt testamente hade den gamle skomakaremästaren insatt sin måg som universalarvinge, men denne blev inte många år kvar i gården, som redan i 1758 års tomtbok be­gåvats med eget tomtnummer och i 1791 års tomtregister betecknas såsom halvpart av nuvarande fas­tigheten Smedjegatan 13.

 

Agarl_Smedegat_13

 

Troligen 1809 flyttade sålunda Lindman med sin familj till »Södra tullen», och som ägare till fastig­heten vid Smedjegatan inträder i hans ställe skepparen Eric Ja­cob Norbäck, som 1824 avyttra­de den till hustimmermannen Olof Sundström, vilken i sin tur 1871 sålde den till sin granne Eric Larsson Östberg.

 

På så sätt sammanfördes de bå­da gårdshalvorna återigen efter nära 140 års skilsmässa undet sam­ma ägare, ehuru alltjämt under olika tomtnummer.

 

Medan kronolotsen Petter Lund­ström i 1758 års tomtbok står an­given som ensam ägare till hela nuvarande tomten nr 6 i kvarteret Färgaren, har hans egendom i tomtboken av 1791 krymt till endast hälften, och som ägare till den andra halvparten upptages segel­duksvävaren Peter Östberg. Hur denna halvering tillgått eller när transaktionen ägt rum, är emellertid höljt i dunkel.

 

Någon annan förklaring, än att Östberg köpt eller på annat sätt förvärvat sin gårdshalva direkt från Lundström, är svårt att tänka sig, och denna överlåtelse bör då rimligen ha skett någon gång om­kring 1790. Några år därförinnan tycks nämligen Östberg ha gift sig med Anna Pousette (f. 1764, d. 1839), men av stadens vigselböc­ker att döma synes bröllopet ha ägt rum på annan ort, varefter pa­ret slagit sig ner i Gävle, som var Östbergs födelsestad. Där föddes också 1788 deras äldste son Peter, sedermera sjöman liksom sin sex år senare födde broder Eric Georg.

 

Ingen av de nämnda sönerna blev dock kvar vid fädernegården. De­ras äldsta syster, Elisabeth Margareta (f. 1791), och hen­nes make kofferdikaptenen Johan Kihlberg (f. 1785, d. 1839) löste nämligen ut de övriga arvingarna genom köp i två omgångar. Det första skedde 1835 av 9/19 av tom­ten, det andra fem år senare, då timmermannen Kihlberg redan läm­nat det jordiska på en av sina resor »under Godahoppsudden».

 

Änkan Kihlberg behöll sedan gården ända till 1860, men sedan dess har den bytt ägare inte mind­re än sex gånger.

 

ERIK  WICKBERG

——————————————–

juni 13, 2013

Gå till Startsida.   Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Related Articles

Lisse-Lotte Danielson

Här finns mer information om Lisse-Lotte. Läs mer..

Leave a comment

name*

email* (not published)

website