Vem var Carl Julius Lenström? av Thor och Arne Øvrelid

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 31 maj 2008.

Detta materiel kommer från Åke Nyléns privata Tidningsurklipp

 

 Lektor Carl Julius Lenströms dryckeshorn

 

MINNESVÄRT

Lördagen den 25 april 1846 var det högtidsfest vid Vasaskolan. En av de mycket uppskattade lärarna, den 35-årige lektorn i filosofi, hadefått en prästtjänst i Heby och läm­nade sina elever. Man samlade in en större summa och beställde en minnesgåva hos silversmedsmäs­taren Erik Gustaf Öström. Man be­stämde sig för ett dryckeshorn, helt i Lénströms götiska anda, ett horn värdigt en vikingahövding. Hornet överlämnades högtidligen med följande inskription “af Gefle Gymnsiiungdom till C.J. Lénström d. 25 Aprill 1846″. Eftersom elev­erna visste att Lénström uppskat­tade poesi hade man skrivit några strofer som deklamerades vid över­lämnandet:

 

Hurrah, hurrah! En skål vi tömme

För lärarens, för vännens väl!

I mjödets safter hälsa strömme

Med merg och mod till kropp och själ!

Ja, Själom undan dagens möda

För nöjets ro, en flyktig stund,

och låtom hornet flitigt blöda

runtom i trogen vänskaps rund.

 

I samband med utgivningen av den andra delen av en biografi om Carl Jonas Love Almqvist får vi veta att det fanns en Gävlebo i utkanten av författarens liv kring 1840. Han har beskrivits som ett redskap för Almqvist och till och med som hans apa, som lydde hans mista vink.

 

Man vem var då denna Gävlebo som få minns i dag?

 

Carl Julius Lénström föddes i Gävle den 7 maj 1811. Hans far var kofferdikapten, alltså kapten i han­delsflottan. Som nioåring började han sina studier vid Trivialskolan som det året bytte namn till Lär­domsskolan. Den låg där Frimurarhuset ligger i dag. 1825 ansågs Carl Julius vara mogen för gymna­siet och den 21 september skrev rektorn in honom som elev i för­sta avdelningen. I tre år studerade han vid Gefle gymnasium, dagens Vasaskola, och den 8 oktober 1828 lämnade han skolan och Gävle. Vid denna tid hade inte gymna­sierna examensrätt så han for till Uppsala för att testas och samma höst skrev han in sig vid universi­tetet och blev medlem av Gästrike-Hälsinge nation (GH).

 

Efter fem års studier blev han magister 1833 men han verkar ha trivts i Uppsala och i den lärda miljön i staden. Han blev 1836 do­cent i litteraturhistoria. I stället för att ordna ett fast arbete fort­satte han sina studier och hade en del föreläsningar vid universitetet för att klara sig ekonomiskt. 1838 valdes han till Förste Kurator vid GH och året efter blev han teologie kandidat.

 

Under dessa år påbörjade han vad som skulle bli hans egentliga kall, skrivandet. Man skulle kunna säga att Lénström led av skrivklåda och hans abnorma energi som författare ledde till att han fick kontakt med Almqvist.

 

Redan som 25-åring publicerade han sin första bok “Försök til läro­bok i Asthetilcen” så följde en rad dikter och noveller som, “Sigurd och Brynhilda, Saga i 24 Sånger” och den i Gävle tryckta “Lyriska förstlingar“. 1839, medan han fort­farande var i Uppsala, startade han en litterär tidskrift som han kalla­de Eos efter gryningens gudinna i den grekiska mytologin. Den tryck­tes i Gävle, eftersom det var billi­gare där, men gavs ut i Uppsala. I tidskriften ansåg många att Lén­ström upplät alltför stort utrym­me till Almqvist. Han hade väckt upprörda känslor 1839 då han gav ut sin roman “Det går an“. I boken ifrågasattes äktenskapet som den naturliga och enda formen för ett förhållande mellan man och kvin­na. Upprördheten var så stor att en lång rad motskrifter gavs ut till försvar för äktenskapet.

 

Den unge Lénström, då 28, upp­lät sin tidskrift till Almkvist som var 18 år äldre. För detta blev Lén­ström i en motskrift mot Almqvist föraktfullt kallad “kolskrivare Carl Johan Flabbe” av professorn i gre­kiska Vilhelm Fredrik Palmblad. I mars 1840 utkom det sista numret av Eos som de tre sista månaderna trycktes i Uppsala. Det verkar inte som om kritiken var orsaken till nedläggningen utan att Lénström vid denna tid fick möjlighet att ge­nomföra en för sin tid omfattande studieresa till Danmark och Tysk­land.

 

Hemkommen prästvigdes han på våren 1841 och genomgick pas­torsexamen samma sommar. Han tyckte säkert att det var på tiden att få ett fast arbete så han sökte och fick tjänsten som lärare vid Atheneum i Gävle 1842. Han stan­nade inte länge där eftersom han den 27 oktober 1843 fick en lektorstjänst  i filosofi vid Vasaskolan. Han var en mycket uppskattad lä­rare i Gävle och då han lämnade skolan sörjdes han av eleverna som gav honom dryckeshornet som ett minne för livet från sin gamla barndomsstad.

 

Lénström lämnade Gävle för att bli kyrkoherde i Västerlövsta och Enåker i Heby. Han tyckte att han nu hade den inkomst som behöv­des för att stifta bo och han gifte sig 1845 och fick med tiden en son och fyra döttrar, men hans passion var skrivandet. Han utgav mer än 100 böcker, ett otal artiklar och mängder av manuskript fanns kvar efter hans död. Någon högre litterär kvalité hade inte hans verk men flera av hans läroböcker var uppskattade. Han utgav även en Ordbok i Helsinge-Dialecten 1841. Han förklarade själv sitt närmast maniska skrivande. De anlag för mjältsjuka han bar på kunde en­dast motverkas av att han fick låta sin livliga fantasi vara flitigt verksam. Han erkände gärna att mycket av det han skrev var av un­dermålig beskaffenhet och hast­verk.

 

För oss Gävlebor kan det vara intressant att veta att då han var som mest utsatt och hånad för sitt stöd av Almkvist skev han en upp­skattad prolog när Gävles nya tea­terhus öppnade 1840 och när kung Karl XIV Johan dog 1844 höll han minnestalet.

 

På äldre dagar mindes hans för­samlingsbor honom som en snäll och omtänksam själasörjare, en snällhet som ibland ställde till problem för honom. Kanske var det på grund av samma snällhet och beundran som drog på sig samtidens förakt genom stödet för Almqvist 1840.

 

Lénström slutade sina dagar på sin prästgård 1893 men han glömde inte sin gamla skola i Gävle som fick ett stipendium i hans namn och även det dryckeshorn han för­ärats återkom till Gefle Gymnasiiungdom. Ännu i dag kan det ses i Vasaskolans foajé.

 

Thor och Arne Øvrelid

mars 13, 2012

 

—————————————————————

 

Gå till Startsida Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson – lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top