Drottninggatan 34 har Drottninggatans vackraste portal – av Folke Löfgren

 

Publicerat i Gefle Dagblad lördag 21 april 1984

Tillhör Åke Nyléns tidningsurklipp

 

 

 

Det här är Drottning­gatans vackraste portal och den finner man i Riks­bankshuset Drottninggatan 34.

 

Portalen framhävs fint genom frontespisen, det framspringande parti som med sin spetsgavel stiger upp över takfallet. Många tror att huset ritats av arkitekten Ferdinand Bo­berg. Huset harmonierar ju så bra med intilliggande Centralpalatset. Det var emellertid arkitekten Ja­cob Martin Borgstedt som ritade huset i romansk stil i likhet med Centralpalat­set

 

Huset uppfördes under åren 1897—1898. “Hinc robur et securitas” stod det på riksbankssedlarna förr i tiden. Översatt till svenska betyder det “hä­rav styrka och säkerhet”. Ja, nog gör huset ett mäk­tigt intryck.

 

För något år sedan ge­nomgick riksbankshuset en genomgripande om­byggnad som kostade 18 miljoner kronor. Två his­sar installerades i huset. Fönstren förseddes med pansarglas. Nya triv­samma personalutrymmen skapades med bland annat rökrum, lunchrum och al­tan. Banksalen utökades med flera arbetsplatser.

 

Den största förändringen bestod i ett nytt och rym­ligt valv. Ombyggnaden blev både ur arbetsmiljö­synpunkt och utseende­mässigt lyckad. Riksban­ken i Gävle har från att vara ett avdelningskontor upphöjts till regionkontor och fler arbetstillfällen har skapats i staden.

 

Att vara anställd i riksbanken ansågs förr i tiden vara något extra fint.

 

 

Vid uppvaktningar för landshövdingen förde all­tid riksbanksdirektören inte endast riksbankens ta­lan utan även övriga ban­kers här i staden. Kam­rern på banken kallades för riksbankskamrer och kassören för riksbankskas­sör. Under kassören sorte­rade en registrator och därunder kom tre kam­marskrivare samt några notarier. Endast en kvinna fanns anställd på banken och hon kallades för kam­marbiträde. Då den första kvinnan anställdes i statlig tjänst blev det opposition bland de manliga tjänste­männen. Hon acceptera­des emellertid och avance­rade till kammarskrivare. Ja, så fanns det en vakt­mästare. Han bar alltid en fin uniform i tjänsten och skiljde sig från alla. Tjäns­ten som vaktmästare var en stor förtroendesyssla. Han bemöttes alltid med aktning i staden. Ja — det var på 1920-talet det. Än i dag är Riksbanken ban­kernas bank här i staden.

 

På varje arbetsplats brukar det oftast finnas någon som avviker från alla andra. De tolereras och uppskattas, ja de kan även ibland bidraga till omväxling och trivsel. Då jag var ung fanns det en kammarskrivare som hette Ernst Borg. Borg var liten till växten och avvek från de övriga genom att han talade skånska. Dessutom vägrade han då det var fråga om att addera, att använda räknemaskin.

 

Han extraknäckte ge­nom att på sin fritid vara siffergranskare åt olika fö­retag. Då han slog upp en kassabok satte han fyra fingrar i vardera sifferko­lumnen och drog fingrarna ned till summakolumnen och skrev ned slutsum­man. Det kan man kalla för sifferminne. Borg var en god sällskapsbroder och kunde vara rolig, men någon glans över riksban­ken till evärderliga tider spred han ej.

 

Det gjorde emellertid vår nationalskald Carl Michael Bellman. Som 17-åring anställdes han på prov i Riksbanken i Stock­holm där han blev ordina­rie tjänsteman 1759. Til följd av åsamkade skulder och oklara affärstransak­tioner rymde han till Norge för att undgå att hamna i den så kallade gäldstugan men återkom snart och erhöll efter ansö­kan avsked år 1763 från sin befattning i banken. Då Bellman dog 1795 och man beklagade hans bortgång hos den efterlämnade makan samt framhöll Bellmans glada sinne och stora skaldekonst svarade hon “men Salig människan var då faseligt tråkig hemma” Riksbankens avdelnings kontor i Gävle har även haft sina profiler, som man gärna kommer ihåg utan att göra några jämförelse i övrigt med Carl Michae Bellman.

 

FOLKE LÖFGREN

 

Folke Löfgren

 

Se mer om Folke Löfgren!

 

———————————————————————————-

Augusti 12, 2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be 

Scroll to Top