Frimurarlogen i Gävle

Publicerat i Gefle Dagblad Söndag 24 maj 1998

Text: Åsa Nilsson och Foto: Mats Åstrand

 

Frimurarlogen

 Kyrkogatan 26

 

Frimurarorden växte fram ur medeltida byggnadsgillen som verkade för att främja och utveckla byggnadskonsten. Dagens fri­murarloger är mera inriktade på det andli­ga uppbyggandet.

 

År 1869 inköptes tomten och det brandskadade läroverket av frimurarlogen Polstjernan. Den stora läroverksbyggnaden med sina två flyglar revs. På platsen bygg­des frimurarhuset delvis av rivningsmas­sorna. Johan Fredrik Åbom, själv frimura­re, ritade byggnaden, möbler och fast in­redning 1870. Den inreddes för logen Polstjernan i övervåningen och en S:t An­dreasloge i bottenvåningen. Huset har put­sad tegelfasad. Det är byggt i nygotisk stil och anknyter därmed till frimureriets me­deltida ursprung.

 

Sjömanskyrkan och Murénska badhu­set, som båda byggdes efter Frimurarhuset, upprepades fasadens trappstegsformer och gav åsträckan rytm i formupplevelsen. (Murénska badhuset revs 1966 och ersattes med polishuset.)

 ————————————————————————————-

 

april 17, 2012

 

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be 

Scroll to Top