Förfall i Samhällsbyggarstaden – Lars Lindh

 

Publicerat i Gefle Dagblad Fredag 12 maj 1995

Från Åke Nyléns tidningsurklipp.

 

Bilderna är klickbara.

 

 

 

I Gävle finns flera kultur­historiskt värdefulla byggnader som ritats av arkitekten Gunnar Wetterling (1891-1967), verksam i Gävle som stadsarkitekt under åren 1922-1932.

 

Byggnader som ritats av honom är exempelvis Södra station, S:t Ansgars hus, Kvarteret MejselnBrynäs, Hotell Baltic (nuvarande Domstolsverket), Eriksson­ska och Westergrenska stif­telsen.

 

De två sistnämnda bygg­naderna, som ägs av Gavle­gårdarna respektive HSB, står nu och förfaller.

 

Westergrenska stiftelsen ut­gör en donation av gross­handlaren Johan Adolf Westergren (1859-1917) samt dennes hustru Johanna Char­lotta (Lotten) Westergren.

 

 

 

Stiftelsen Johan och Char­lotta Westergrens minne sti­pulerades 11 december 1926 utgöra “ett hem för fattiga, ålderstigna änkor eller frun­timmer som förde hederlig vandel” inom Heliga Trefal­dighets församling i Gävle stad.

 

Huset som stod färdigt i mitten av 20-talet efter ritningar av ovannämnde arkitekt  och är byggt i nyklassicistisk stil, innehåller 26 lä­genheter med gemensamma toaletter i varje våningsplan samt badrum i källarvåning­en. Dessutom finns i byggna­den en samlingssal. I anslut­ning till byggnaden finns ett stort parkområde.

 

Fram till år 1976 användes lägenheterna i stiftelseur­kunden. Lägenheterna har sedan 1977 använts som stu­dentlägenheter. Fortfarande finns endast gemensamma hygienutrymmen samt i lä­genheterna endast kall­vatten. Hyrorna har efter di­verse diskussioner anpassats till husets standard.

 

Parkområdet används av stiftelsens hyresgäster och även de kringboende önskar använda parken som rekrea­tionsområde.

 

Stadsplanen som fastställ­des för området 1975 ger rätt att bygga trevåningshus i parkområdet.

 

I det kulturminnesvårdsprogram för Gävle stadscent­rum som antagits av full­mäktige 1987 framhålls att “fastigheten med den klas­siska parken är kulturhisto­riskt värdefull miljö“.

 

Westergrenska stiftelsen – ett av kommunens arkitekto­niskt sett finaste hus – kom i kommunens ägo 1978 och förvaltades av Stiftelsen Hy­resbostäder fram till 1991HSB köpte fastigheten för tre miljoner kronor.

 

 

Rusta varsamt. Westergrenska stiftelsens monumenttala byggnad i Gävle är i svårt förfall – bland annat rosttar taket och putsen har fallit av. Den borde kunna användas till studentbostäder även i framtiden, tycker dagens debattör Lars Lindh i Strömsbro.

 

Tanken var från början att HSB på kommunens upp­drag skulle uppföra tre- och fyravåningshus innehållande 45 lägenheter på tomten bak­om nuvarande byggnad. Des­sa servicelägenheter var pla­nerade för personer i åldern 55 år och uppåt. I samband med nybyggnad avsågs reno­vering ske av den gamla byggnaden som även efter modernisering skulle brukas som studentbostäder. Planer på tre- och fyravåningshus har sedermera ändrats till två- och trevåningshus. De­batten kring denna bostads­planering kan följas i tidningsartiklar under åren 1987-88.

 

Behovet av servicebostä­der inom södra stadsdelen har nu tillgodosetts genom Vallongårdens tillkomst samt reparation av Björkegrenska gården.

 

Marken har även bedömts som ett viktigt reservområde för högskolans utbyggnad. Förutsättningarna för detta har nu förändrats i och med högskolans flyttning till 114- området.

 

På andra håll i landet finns det ett flertal exempel på byggnader som byggts om och restaurerats till moderna lägenheter och till måttliga boendekostnader, samtidigt som kulturellt värdefulla mil­jöer har bevarats. Vad som fordras är kunskap, engage­mang och okonventionellt tänkande, vilket förefaller saknas i Gävle kommun.

 

Den västra fasaden på Westergrenska stiftelsen har renoverats. Varför fullborda­des inte den yttre renove­ringen? För övrigt är tyvärr hela huset under kraftigt för­fall.

 

Det borde vara en själv­klarhet för Gävle kommun och HSB att om man ska le­va upp till begreppet “samhällsbyggarstaden“, föregå med gott exempel. Wester­grenska stiftelsen skulle kunna bli moderna, funktio­nella studentbostäder med ett ypperligt läge (även efter högskolans flyttning), om huset rustades till måttlig boendestandard med till stu­denter anpassade boende­kostnader.

 

Samtidigt finge Gävle bi­behålla en av stadens finaste byggnader från början av detta sekel, ritat av en av Gävles stora stadsarkitekter, som efterlämnat kulturvär­den vilka bör vårdas och re­spekteras.

 

I samband med Bo-utställ­ningen i Gävle 1988 impone­rades deltagarna av Gävles ståtliga bebyggelse och med den varsamhet med vilka vissa byggnader restaure­rats? Om dessa personer återkommer till Gävles 550- årsjubileum 1996 – låt dem icke bli besvikna.

 

 

Stadsarkitekten själv.  Gunnar Wet­terling på en sam­tida karikatyr från slutet av 1920-ta­let. Ur “Geflegubbar med penna och ritstift, i vrångbild och nid­skrift. Vid pen­nan: Sven Gerndt, vid ritstiftet: V. E. Danielsson.

 

Utifrån de visioner som re­dovisats av Gävles nuvaran­de stadsarkitekt i GD den 30 mars i år, där rivningsraseri samt bebyggelse på parkom­råden, inklusive höghus, i första hand förefaller gälla – vill jag ställa följande frågor:

 

Vad är HSB:s och kommu­nens nuvarande planer för Westergrenska stiftelsen och inom vilka tidsaspekter?

 

LARS  LINDH

———————————–

Oktober 24  2012

Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

Scroll to Top